Södertorns förskola

Södertorns förskola ligger i den centrala delen av Oskarshamn. Förskolan har närhet till stadsparken och temalekplatsen. Kulturhus, bibliotek, hamn och grönområde finns inom gångavstånd.

Förskolan består av två hus med  sammanlagt fem avdelningar. På Junibacken och Villa Villekulla går förskolans yngsta barn och Katthult och Bullerbyn har åldrarna 3–4 år. Förskolans äldsta barn går på Mattisborgen.

På Södertorns förskola har vi ett utforskande arbetssätt, där barnen får uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra barn och vuxna. Förskolan erbjuder en lustfylld utbildning som utgår från barnens intresse och nyfikenhet, med förskolans läroplan som grund. Barnen på vår förskola möts av lärmiljöer ,både inne och ute, som är varierande och utmanande .Det finns tillgängligt material, som utmanar till att vilja och våga prova nya erfarenheter, både enskilt och tillsammans med andra. 

På vår förskola har vi tillsammans tagit ställning för en idé som bär vår förskolas pedagogiska innehåll, dessa värden är:

  • Glädje Det ska vara roligt och lustfyllt att vara på vår förskola. Alla ska känna glädje i att lyckas. Glädje smittar! 
  • Jämställdhet På vår förskola får alla likvärdiga möjligheter. Alla har rätt till delaktighet och inflytande. 
  • Tillit  Alla ska få känna sig trygga på vår förskola. Alla ska få känna tilltro till sig själv och sina förmågor. Olikheter berikar.
  • Mångfald Förskolan är en kulturell mötesplats som genomsyras av ett öppet förhållningssätt och allas lika värde. Oavsett kulturell bakgrund, sexuell läggning, kön, funktionsvariationer, trosuppfattning.
  • Hållbar utveckling Förskolan ska präglas av en positiv framtidstro. Här ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur våra val påverkar och bidrar till en hållbar utveckling såväl ekonomisk som social och miljömässig.

Bildningsförvaltningens vision ”Ett gott liv” ligger som grund för vårt arbete, där fokus ligger på att ta tillvara allas lust att lära. Förskolan använder plattformen Unikum  för att göra vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Södertorns förskolas arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning, en så kallad likabehandlingsplan.

Kontakta oss
Södertorns förskola
Besöksadress:
Stengatan 19
572 41 Oskarshamn
Bullerbyn
Tfn: 0491-884 80
Junibacken
Tfn: 0491-884 81
Katthult
Tfn: 0491-884 82
Villa Villekulla
Tfn: 0491-76 49 29
Mattisborgen
Tfn: 0491-884 98
Saltkråkan
Tfn: 0491-884 99
Marie Bogren
Rektor förskola
Tfn: 0491-880 00
Therese Lundin
Biträdande rektor
Tfn: 0491 - 88 000