Vanliga frågor och svar inom förskola/fritidshem

Måste alla betala avgift?

Alla betalar avgift, hur mycket avgifteren blir beror på vilken inkomst som angivits till oss. 

Barn mellan 1-2 år har avgiftsbelagd placeringen oavsett antal timmar man använder placering och  vilken grund för placering man har.

Avdrag för Allmän förskola från 3 år. 
Det enda undantaget är allmän förskola. Ditt barn har rätt till avgiftsfri förskola, så kallad allmän förskola , från september månad det år barnet fyller tre år. Det innebär att barnet får vara på förskolan 15 timmar i veckan. (Se allmän förskola).  Tiderna följer skolans läsårstider vilket betyder att ditt barn är ledigt på loven. 

Har man en placering på över 15 timmar har man ett avgiftsreducering på 30% på avgiften. Avdraget syns på fakturan.

Vilka tider gäller för allmän förskola?

Varje förskola erbjuder två alternativ: tre dagar med fem timmar per dag och fem dagar med tre timmar per dag. Rektor beslutar om vistelsetidens förläggning, utifrån respektive förskolas organisatoriska förutsättning.

När får jag besked om plats?

Oskarshamn kommun jobbar aktiv med placeringar. Vår målsättning är att erbjuda placering 1-2 månader innan önskat placeringsdatum. 
Det är viktigt att man besvarar sitt erbjudande som vi skickar via vår e-tjänst och till din angivna e-post som finns på dig. Besvarandet sker i e-tjänsten.

Vad händer om jag tackar nej till en plats?

Tackar du nej till den plats barnet erbjudits gäller inte platsgarantin längre eftersom du redan blivit erbjuden en plats.

Du kan välja att tacka nej dvs avstår, då försvinner barnets plats i kön, eller avstå med framflyttat datum, ändring av nytt önskat datum görs. Kommunen har uppfyllt platsgarantin när dessa två val gjorts. Valet av framflyttning av datum kan endast görs två gånger.

Nytt platserbjudande ges när plats finns. 

Hur går jag tillväga för att lämna nytt schema? 

Ändring av schema görs via e-tjänsten på respektive barn. Vid förändring av arbetstiden eller
studietiden ska nytt schema meddelas senast 14 dagar innan. Justeringen för innevarande månadsfaktura kopplas till kommande inkomstkontroll.

Vid tillfällig ändring av schema tex extra ledig dag, vänligen prata direkt med personalen.

Vid delad placering läggs schema in med barnet rullveckor, dvs veckor/dagar där du inte har ska vara tomma i schemat mot den andra vårdnadshavaren.

Vårt barn bor växelvis hos två vårdnadshavare. Hur blir avgiften?

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, och varsin placering dvs. två placeringar, är tillsammans ansvariga för avgiften. Vårdnadshavarna får varsin faktura per hushåll.

Avgiften fördelas på hushållets inkomst, vilket gör att vårdnadshavarna kan betala olika summor fördelat på två placeringar. Avgifterna överstiger inte maxtaxan för en placering.

Hushållets samlade inkomst per månad före skatt avgör hur stor avgiften blir. Med hushåll menas ensamstående eller makar/ sambos med gemensamt hushåll. Om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska dennes inkomst räknas med.

Om en vårdnadshavare inte längre behöver någon placering, görs en uppsägning. Hela betalningsansvaret flyttas då över till den vårdnadshavare som fortfarande nyttjar platsen.

Inkomstkontroll - vad innebär det?

Lämnade inkomstuppgifter kommer att kontrolleras mot Skatteverkets taxerade inkomster.

Oskarshamns kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en faktura att betala. Då avgiftens storlek beror på hushållets inkomst, kontrollerar vi att den inkomst som meddelats oss stämmer med den uppgift som Skatteverket har som taxerad inkomst iinkomstkontrollen.

Sambokontroll - vad innebär det?

Varje månad genomförs en sambokontroll som baseras på folkbokföringsadressen.

För vårdnadshavare som inte bor ihop enligt folkbokföringen, utgår två fakturor, en för varje vårdnadshavares plats. Registrering av förändrade familjeförhållande kommer från Skatteverket och sambokontrollen genomförs varje månad.
Du kan själv via vår e-tjänst registrera ny sambo alternativ ta bort samborelation, vi kontrollerar den mot Skatteverket. Ändringen börjar gälla från den 1:a i nästkommande månad.

Hur mycket ska jag betala i avgift för mina barn?

Oskarshamns kommun följer förordningen om maxtaxa. Skolverket fastställer ett inkomsttak för de avgifter som kommunerna får ta ut. När Skolverket justerar beloppet, följer kommunen den justeringen. Avgiftsnivåerna hittar du på vår sida avgiftsnivåerna för maxtaxa. Maxtaxa gäller i både kommunal och fristående förskola.

Finns det en betalningsfri månad under sommaren?

Nej, avgiften betalas tolv månader om året, med start den dagen som barnet börjar i förskolan eller fritidshem. Detta gäller även när barnet ska gå över från förskola till fritidshem i grundskolan.

Är det någon uppsägningstid när jag ska säga upp min plats inom förskola/fritidshem?

Ja, det är två månads uppsägningstid och gäller från att uppsägningen är gjord i vår e-tjänst. Placeringen får nyttjas hela uppsägningstiden.
Du ska dock inte säga upp din förskoleplats om ditt barn byter till en annan förskola  eller ska gå över från förskola eller fritidshem. 

Hur fungerar stängningsdagar inom förskola och fritidshem?

Om du har behov av plats i förskola och fritidshem under stängningsdagarna erbjuds plats vid annan förskola eller fritidshem. Vilka våra stängningsdagarna är finns på Läsår och lov.

Vilka tider håller förskola/fritidshem öppet under semester och vid jul/nyår?

Mellan jul och nyår samt under semesterperioden juni-augusti minskar antalet enheter som håller öppet. Då antalet barn/elever är lågt kan förskola/fritidshem bedrivas gemensamt. Föräldrar informeras i god tid om plats och öppethållande.

Sjukdom av ditt barn - vad ska jag som vårdnadshavare göra?

Vänligen gå till sidan Sjukdom i förskola