Vanliga frågor och svar inom förskola och fritidshem

Måste alla betala avgift?

Alla betalar avgift tolv månader om året med start den dagen barnet börjar i förskolan eller fritidshem. Hur mycket avgiften blir beror på vilken inkomst som du lämnat in. 

Barn mellan ett och två år har avgiftsbelagd placeringen. Oavsett hur många timmar placeringen används och för vilken grund för placering gäller.

Undantaget är allmän förskola

Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Om ditt barn har rätt till allmän förskola och har en placering på över 15 timmar. Då har du en avgiftsreducering på 30 procent på avgiften. Avdraget syns på fakturan.

Vilka tider gäller för allmän förskola?

Varje förskola erbjuder två alternativ: tre dagar med fem timmar per dag eller fem dagar med tre timmar per dag. Utifrån förskolans förutsättningar beslutar rektor om vistelsetidens förläggning. Se tiderna på respektive förskola.

När får jag besked om plats?

Oskarshamn kommun jobbar aktiv med placeringar. Vår målsättning är att erbjuda placering 1–2 månader innan önskat placeringsdatum. 

Det är viktigt att man besvarar sitt erbjudande som vi skickar via vår e-tjänst och till din angivna e-post som finns på dig. Besvarandet sker i e-tjänsten.

Vad händer om jag tackar nej till en plats?

Tackar du nej till den plats barnet erbjudits gäller inte platsgarantin längre eftersom du redan blivit erbjuden en plats.

Du kan välja att:

  • Tacka nej, det vill säga avstå; då försvinner barnets plats i kön,
  • Avstå med framflyttat datum; ändring av nytt önskat datum görs. Valet av framflyttning av datum kan endast göras två gånger.

Nytt platserbjudande ges när plats finns. 

Hur går jag tillväga för att lämna nytt schema? 

Scheman lämnas in av vårdnadshavaren via vår e-tjänst. Vid varaktig förändring av arbetstiden ska nytt schema lämnas in. Vid tillfällig ändring av schema som exempelvis en extra ledig dag, vänligen prata direkt med personalen.

Schema ska lämnas in senast 14 dagar innan placering eller förändring. Justeringen för innevarande månadsfaktura kopplas till kommande inkomstkontroll.

Vid delad placering läggs schema in med barnet rullveckor. De veckor eller dagar där du inte har ska vara tomma i schemat mot den andra vårdnadshavaren.

Vårt barn bor växelvis hos två vårdnadshavare. Hur blir avgiften?

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad och varsin placering är tillsammans ansvariga för avgiften. Avgiften fördelas på hushållets inkomst, vilket gör att vårdnadshavarna kan betala olika summor. Avgifterna överstiger inte maxtaxan för en placering. Vårdnadshavarna får varsin faktura per hushåll.

Om en vårdnadshavare inte längre behöver någon placering, görs en uppsägning. Hela betalningsansvaret flyttas då över till den vårdnadshavare som fortfarande använder platsen.

Inkomstkontroll - vad innebär det?

Oskarshamns kommun genomför varje år en inkomstkontroll av de hushåll som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. De inkomstuppgifter hushållen lämnat in jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Det är vårdnadshavarna som meddelar vilken inkomst hushållet har och också meddelar när det blir förändringar.

Bildningsförvaltningen vill med kontrollen följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller.

Om kontrollen visar att fel avgift har betalats kommer en avgiftsjustering att ske. Om ett hushåll betalat för lite skickas en retroaktiv faktura ut och om ett huhåll har betalat för mycket görs en återbetalning.

Kontrollen genomförs retroaktivt varje år. Det betyder att uppgifterna som kontrolleras avser två år bakåt i tiden.

Sambokontroll - vad innebär det?

Varje månad genomförs en sambokontroll som baseras på folkbokföringsadressen. Registrering av förändrade familjeförhållande kommer från Skatteverket.

Du kan själv via vår e-tjänst registrera ny sambo alternativ ta bort samborelation, vi kontrollerar den mot Skatteverket. Ändringen börjar gälla från den första i nästkommande månad.

Sambokontroll genomförs eftersom det är hushållets gemensamma inkomst som ligger till grund för hur stor avgiften blir och för att varje vårdnadshavare får en egen faktura.

Hur mycket ska jag betala i avgift för mina barn?

Det är hushållets samlade inkomst per månad före skatt som avgör hur stor avgiften blir. När en vårdnadshavare arbetar utomlands räknas även den inkomsten som grund för hushållets avgift.

Oskarshamns kommun följer förordningen om maxtaxa. När beloppet justeras följer kommunen den. Maxtaxa gäller i både kommunal och fristående förskola.

Finns det en betalningsfri månad under sommaren?

Nej. Alla betalar avgift tolv månader om året med start den dagen barnet börjar i förskolan eller fritidshem. Detta gäller även när barnet ska gå över från förskola till fritidshem i grundskolan.

Är det någon uppsägningstid när jag ska säga upp min plats inom förskola/fritidshem?

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen registrerats som inkommen i E-tjänst förskola, fritidshem och skola. Placeringen får nyttjas hela uppsägningstiden. Avgift faktureras och ska betalas även under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Vid byte av förskola eller fritidshem ska platsen inte sägas upp om platsen används utan avbrott mellan bytet.

Vid övergång från förskola till fritidshem för förskoleklass då avslutas förskoleplaceringen automatiskt. Om det finns behov av fritidshem ska en fritidshemsansökan göras till den skolenhet som du fått skolplacering på.

Hur fungerar utvecklingsdagar inom förskola och fritidshem?

För att ge personalen möjlighet till gemensam utveckling har vi utvecklingsdagar fyra dagar per år. Utvecklingsdagarna förläggs i första hand samtidigt med skolans studiedagar.

Om du har behov av plats i förskola eller fritidshem under utvecklingsdagarna erbjuds plats vid annan förskola eller fritidshem. Vilka våra utvecklingsdagarna är finns på Läsår och lov.

Vilka tider håller förskola/fritidshem öppet under semester och vid jul/nyår?

Mellan jul och nyår samt under semesterperioden juni-augusti minskar antalet enheter som håller öppet.

Därför kan olika verksamheter bedrivas gemensamt under dessa perioder. Föräldrar informeras i god tid om plats och öppethållande. 

Sjukdom av ditt barn - vad ska jag som vårdnadshavare göra?

Vänligen gå till sidan Sjukdom i förskola