Långelids förskola

Välkommen till vår förskola som ligger i Rödsle nära Rödsleskolan. Utevistelsen är viktig för oss och skogen erbjuder spännande lekmiljöer som ett komplement till vår stora gård.

Förskolan består av tre avdelningar. Blåbäret har barn i ålder 1–2 år, Smultronet har barn i ålder 3–4 år och Hallonet har barn i ålder 4–5 år.

Läsåret 2021/2022 jobbar vi med temat Språk och Kommunikation, utifrån läroplansmålet:

"Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och skilda syften." (Skolverket Lpfö 18)

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Långelids arbete för att främja barnens lika rätt och åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. "Kompisplan" är en förkortad version av likabehandlingsplanen.