Skolkulturplan för förskola och grundskola

Alla barn och elever i förskolan och grundskolan i Oskarshamns kommun ska ges lika tillgång till utbildning och lika kvalité på utbildning enligt bildningsnämndens verksamhetsmål.

Inom kultur i förskolan och skolan innebär det att barn och elever utifrån likvärdiga
möjligheter får ta del av professionell kultur och tillfällen till eget skapande. Likvärdiga
möjligheter gäller alla barn och elever oavsett kön, funktionsnedsättning, kulturell, etnisk, social, ekonomisk eller religiös bakgrund.

Kultur och estetik är en integrerad del av lärandet och används för att stödja och komplettera förskolan och skolans lärprocesser. Detta i syfte att ge barn och elever flera förutsättningar och möjligheter till en högre måluppfyllelse.

Varför en skolkulturplan

Relevant är en strategi som reglerar samverkan mellan Regionförbundet i Kalmar län,
kommunerna i Kalmar län och Linnéuniversitetet. Målet med strategin är att öka samverkan mellan kommunerna och den regionalt finansierade länskulturen, i nära samspel med nationella och lokala kulturaktörer samt Linnéuniversitetet. Syftet med strategin är att gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Detta ska ske genom att säkerställa alla grundskoleelevers rätt till att uppleva, pröva och använda all slags konst och kultur i sitt lärande.

För att en kommun ska kunna ingå i den regionala strategin krävs en lokal, politiskt
förankrad, skolkulturplan. Planen ska ta hänsyn till kommunens specifika förutsättningar och omfatta och definiera:

  • en garanti för alla barn och elevers likvärdiga tillgång till all kultur som konsumenter, deltagare och producenter inom ramen för läroplanen.
  • en ansvarig samordnare.
  • en organisation för kultur i skolan och hur den samordnas med sökande av externa medel.
  • hur pedagoger och elever har inflytande i den kommunala skolkulturorganisationen.
  • en ordinarie verksamhetsbudget.
  • mål för tillfälliga projekt och hur de samordnas med ordinarie verksamhet.
  • en plan för systematiskt kvalitetsarbete.
Kontakta oss
Kulturhuset
Tfn: 0491-880 40
Postadress:
Box 705
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 18–20
572 55 Oskarshamn