Rödsleskolan

Med arbetsglädje och engagemang arbetar pedagoger med elever från förskoleklass till och med årskurs 9. All medarbetare ingår i arbetslag. Det finns stor kompetens och erfarenhet inom varje arbetslag.

Som förälder är du alltid välkommen att besöka skolan och ditt barn.

Med hjälp av kvalitetsarbetet analyserar och utvärderar vi arbetet under läsåret.

Fritidshem på Rödsleskolan

Vi har två fritidshems avdelningar, Ekan och Fregatten. På Ekan är de yngsta barnen och på Fregatten är de äldre. Vi erbjuder en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som utgår från barnens individuella behov, intresse och stödjer dem i deras utveckling. Varje dag delas barnen upp i mindre grupper.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Rödsleskolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. "Kompisplan" är en förkortad version av likabehandlingsplanen.

Äventyrspedagogerna arbetar förebyggande med hjälp av kamratövningar och olika samarbetsövningar.

Ordningsreglerna på skolan är en del av plan mot kränkande behandling och vi utgår från att: Allt är tillåtet, utom det som skadar dina kamrater, dig själv, skolan och dess inventarier eller det som stör trevnaden på skolan.

Kontakta oss
Rödsleskolan
Tfn: 0491 - 883 70
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Norra vägen 65
572 50 Oskarshamn
Rödsleskolans fritidshem - Ekan
Tfn: 0491 - 76 48 96
Rödsleskolans fritidshem - Fregatten
Tfn: 0491 - 76 48 57
Magnus Rydhage
Rektor F-9
Tfn: 0491-880 00
Susanna All Carreberg
Biträdande Rektor F-3 och Fritidshem
Tfn: 0491-880 00
Kim Björk
Biträdande Rektor 4–6
Tfn: 0491-880 00