Nämnder och förvaltningar

Nämnder

Kommunfullmäktige utser även de politiker som ska sitta i kommunens olika nämnder. En nämnd kan jämföras med regeringens olika departement, till exempel utbildningsdepartementet. Nämnderna fattar de beslut som berör deras verksamhet.

Det finns fyra nämnder i Oskarshamns kommun och de är socialnämnden, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Det finns även en valnämnd men den är endast aktiv vid just val.

Socialnämnden fattar därmed de beslut som till exempel berör vård- och omsorg och andra sociala frågor. Det betyder att nämnderna styr den dagliga operativa verksamheten som bedrivs inom förvaltningarna. Tjänstemännen inom förvaltningarna genomför sedan nämndens beslut så att det politiska beslutet blir verklighet.

Förvaltningar

Nämnderna styr förvaltningarna. Det finns sex förvaltningar i Oskarshamns kommun, de är bildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret, socialförvaltningen, tekniska kontoret och tillväxt- och näringslivskontoret. Förvaltningarna kan jämföras med de statliga verken, till exempel Skolverket.

Politikernas beslut i nämnderna överlämnas till tjänstemännen i förvaltningarna. Det är förvaltningarnas ansvar att genomföra nämndens beslut. Förvaltningarna sköter den dagliga operativa verksamheten inom deras område i kommunen. Socialförvaltningen sköter till exempel äldreomsorg medan bildningsförvaltningen till exempel sköter utbildning och kultur.