Socialförvaltningen

Socialförvaltningen är en personaltät förvaltning med cirka 1050 anställda. Med det är vi en av de större arbetsplatserna i kommunen. En stor del av verksamheten pågår dygnet runt alla dagar på året. Förvaltningen består av en central administration och fyra områden och leds av förvaltningschef och fem områdeschefer.

Socialchef

Central administration

 • Stabschef
 • Nämndsekreterare
 • Systemförvaltare
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
 • Myndighetschef för ÄO och OF
 • Verksamhetsutvecklare
 • Personliga ombud
 • Administratör

Individ- och familjeomsorg (IFO)

 • Områdeschef
 • 5 enhetschefer
 • Verksamhetsutvecklare
 • Boendekonsulent
 • Cirka 85 medarbetare som arbetar inom
  • Utredning
  • Placering
  • ekonomi och stöd
  • vuxenenheten
  • Råd och stöd

Äldreomsorg (ÄO)

 • 2 områdeschefer
 • 21 enhetschefer
 • Verksamhetsutvecklare
 • Samordnare
 • Cirka 650 medarbetare som arbetar inom
  • Hemtjänst
  • Särskild boende
  • Korttidsplatser
  • Trygghetsboende
  • Poolverksamhet
  • Träffpunkter
  • Anhörigstöd
  • Dagverksamhet
  • Bemanningsenheten

Omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF)

 • Områdeschef
 • 9 enhetschefer
 • Verksamhetsutvecklare
 • Cirka 210 medarbetare som arbetar inom
  • Bostad med särskild service
  • Daglig verksamhet
  • Personlig assistans
  • Resultatenhet (RUA)
  • Korttidsboende
  • Boendestöd
  • Övriga insatser inom lagen om särskilt service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL)

Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)

 • Områdeschef
 • 3 enhetschefer
 • Verksamhetsutvecklare
 • Samordnare
 • Cirka 70 medarbetare som arbetar inom
  • Hälso- och sjukvård
  • Ordinärt boende inom ÄO och OF
  • Särskilt boende inom ÄO och OF
  • Rehabilitering
  • Habilitering
  • Hjälpmedelsförsörjning
  • Rådgivning för syn och hörsel

Uppdrag

Socialförvaltningens uppdrag vänder sig till personer som av olika anledningar inte klarar vardagen utan extra insatser. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar.

Gemensamt för alla verksamheter i förvaltningen är att arbetet bygger på möten med människor.

Kontakta oss
Tf. Förvaltningschef Socialförvaltningen
Cecilia Wahlström
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Socialförvaltningen
Tfn: 0491-880 00

Se hemsidan Akut hjälp för respektives kontaktuppgifter.