Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige utser de politiker som sitter i kommunstyrelsen, vilket är i likhet med hur Sveriges riksdag utser regeringen. Kommunstyrelsen fungerar därmed som kommunens regering.

Kommunstyrelsens uppgift är, liksom regeringens, att styra och samordna kommunen. I praktiken ska kommunstyrelsen styra och ha en övergripande uppsikt över kommunens angelägenheter vilket innebär att fatta de beslut som påverkar den dagliga verksamheten, att bereda de speciellt viktiga beslut som behöver fattas i kommunfullmäktige, samt att leda sin förvaltningsorganisation. Kommunstyrelsen har två utskott, Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och Kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad och teknisk verksamhet (KSNAT) som till viss del fattar egna beslut men även förbereder ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden. KSNAT behandlar därmed frågor inom näringsliv, arbetsmarknad och teknisk verksamhet.

Kommunstyrelsen utser även kommundirektören som är högste chef över förvaltningsorganisationen.

I kommunstyrelsen sitter 15 ledamöter, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande som även kallas kommunalråd, kan liknas vid Sveriges statsminister. Oskarshamns kommun har tre kommunalråd, varav ett är oppositionsråd.

Arbetsfördelningen mellan våra kommunalråd

Andreas Erlandsson (S) är kommunalråd i majoritet och ordförande i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Han har dessutom särskilt ansvar att följa:

 • Samhällsplanering
 • Exploateringsfrågor
 • Regionala frågor kopplat till ansvarsområden
 • Landsbygdsutveckling
 • Jämställdhetsfrågor
 • Kärnkraftsrelaterade frågor
 • Personalfrågor
 • Ekonomifrågor
 • De kommunala bolagen
 • Räddningstjänst Sydost
 • Stiftelsen Forum
 • Brottsförebyggande rådet

Lucas Lodge (M) är kommunalråd i majoritet och är vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad och tekniska frågor. Dessutom följer Lucas särskilt:

 • Näringslivsfrågor
 • Arbetsmarknadsfrågor
 • Eftergymnasial kompetensförsörjning
 • Tekniska kontoret
 • Trafikfrågor
 • Tillgänglighetsfrågor
 • Upphandlingsfrågor
 • Regionala frågor kopplat till ansvarsområden
 • Oskarshamns Kommunbolag AB
 • Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell
 • Kretslopp sydost
 • Hållbarhets- och folkhälsorådet 

Leif Axelsson (SD) är andre vice ordförande i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens två utskott. Han är också oppositionsråd. 

Styrelser och nämnders ansvar

Utöver den fördelning som finns mellan kommunalråden så är varje nämnd och styrelse verksamhetsansvarig på det sätt och i den omfattning som anges i till exempel kommunallagen, budgeten eller i av kommunfullmäktige fastställda reglementen.

Kontakt
Andreas Erlandsson
Ordförande kommunstyrelsen
Telefon: 0491-889 52
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stadshuset, Varvsgatan 8
Oskarshamn
Lucas Lodge
Förste vice ordförande kommunstyrelsen
Telefon: 0491-76 47 51
Leif Axelsson
Andre vice ordförande kommunstyrelsen
Telefon: 0491-76 47 46
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stadshuset, Varvsgatan 8
Oskarshamn