Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige utser de politiker som sitter i kommunstyrelsen, vilket är i likhet med hur Sveriges riksdag utser regeringen. Kommunstyrelsen fungerar därmed som kommunens regering.

Kommunstyrelsens uppgift är, liksom regeringens, att styra och samordna kommunen. I praktiken ska kommunstyrelsen styra och ha en övergripande uppsikt över kommunens angelägenheter vilket innebär att fatta de beslut som påverkar den dagliga verksamheten, att bereda de speciellt viktiga beslut som behöver fattas i kommunfullmäktige, samt att leda sin förvaltningsorganisation. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som förbereder ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

Kommunstyrelsen utser även kommundirektören som är högste chef över förvaltningsorganisationen.

I kommunstyrelsen sitter 13 ledamöter, varav en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Ordförande som även kallas kommunalråd, kan liknas vid Sveriges statsminister. Oskarshamns kommun har tre kommunalråd, varav ett är oppositionsråd.

Arbetsfördelningen mellan våra kommunalråd

Andreas Erlandsson (S) är kommunstyrelsens ordförande, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens budgetberedning. Han har dessutom särskilt ansvar att följa:

 • Näringslivsfrågor och samhällsplanering
 • Regionala frågor
 • Kärnkraftsrelaterade frågor
 • De interna frågorna för personal och ekonomi
 • Räddningstjänst
 • Smålandshamnar AB
 • Oskarshamn Energi AB
 • Stiftelsen Forum
 • Attraktiva Oskarshamn
 • Brottsförebyggande rådet

Lucas Lodge (M) är förste vice ordförande i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens arbetsutskott. Dessutom kommer Lucas särskilt att följa frågor inom:

 • Landsbygd
 • Arbetsmarknads- och etablering
 • Tillgänglighet
 • Kompetensförsörjning med inriktning mot Nova och Atrinova
 • Upphandling
 • Byggebo i Oskarshamn AB
 • Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell
 • Folkhälsorådet 

Mathias Karlsson (L) är andre vice ordförande i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens arbetsutskott. Han är också oppositionsråd. 

Styrelser och nämnders ansvar

Utöver den fördelning som finns mellan kommunalråden så är varje nämnd och styrelse verksamhetsansvarig på det sätt och i den omfattning som anges i till exempel kommunallagen, budgeten eller i av kommunfullmäktige fastställda reglementen.

Kontakta oss
Andreas Erlandsson
Ordförande kommunstyrelsen
Tfn: 0491-889 52
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stadshuset, Varvsgatan 8
Oskarshamn
Lucas Lodge
Förste vice ordförande kommunstyrelsen
Tfn: 0491-76 47 51
Mathias Karlsson
Andre vice ordförande kommunstyrelsen
Tfn: 0491-76 47 46
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stadshuset, Varvsgatan 8
Oskarshamn