Likabehandlingsplan för Nova

Likabehandlingsplan för studerande och samarbetspartners

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling (Nova) ska vara en trygg plats där alla trivs och känner sig respekterade. Verksamhetens arbete ska präglas av öppenhet, tillit och meningsfullhet.

Studerande såväl som personal och samarbetspartners ska känna till att vi inte accepterar någon form av kränkningar, att det finns en likabehandlingsplan och dess huvudsakliga syfte. Vidare ska alla ha kännedom om hur man går tillväga om man känner att man blivit utsatt för en kränkning samt att vi alla delar ansvaret för att ingen blir diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt kränkt.

Novas arbete med likabehandling utgår från Oskarshamns kommuns plan för aktiva åtgärder för jämställdhet med tillhörande mall för handlingsplan. Som komplettering finns denna plan, Novas lärarhandbok för yrkeshögskoleutbildning samt rutin för avskiljande och disciplinär förseelse.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen (2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Direkt diskriminering

Med direkt diskriminering menas att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan, har behandlats sämre eller skulle ha behandlats sämre i en jämförbar situation. Dvs om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Indirekt diskriminering

Innebär att någon missgynnas genom att tillämpa en rutin som framstår som neutral, men som i praktiken missgynnar en person på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Avsikten med handlingen behöver inte vara att diskriminera, utan det är konsekvensen av handlingen som avgör om det är diskriminering eller ej.

Bristande tillgänglighet

Innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning samt med hänsyn till:

  • ekonomiska och praktiska förutsättningar.
  • varaktighet och omfattning av förhållandet eller kontakten mellan verksamhets­utövaren och den enskilde.
  • andra omständigheter av betydelse.

Trakasserier

Är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Nova har en generell strävan efter jämställdhet i våra utbildningar. Ledningsgrupper, lärare och handledare ska ha en så jämn fördelning av män och kvinnor som möjligt för att skapa en bra balans och för att de studerande ska få både manliga och kvinnliga förebilder.

Novas lokaler är anpassade för att möta kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Skyddsrond och fastighetssyn genomförs årligen och vid brister upprättas en handlingsplan.

Lokalerna är utrustade med hiss, hörselslinga och i viss mån anpassade för personer med nedsatt syn.

I arbete med information och marknadsföring använder vi oss av riktad marknadsföring till underrepresenterat kön i strävan efter en jämn könsfördelning på våra utbildningar samt tänker på att underrepresenterat kön finns med i bildmaterial med mera.

Om någon känner sig utsatt för diskriminering eller trakasserier, har Nova skyldighet att omedelbart utreda och vidta åtgärder. De studerande ska i första hand vända sig till utbildningens utbildningsledare, som löpande ska kommunicera med den studerande samt dokumentera processen väl enligt mall för handlingsplan (bilaga 1).

Rektor har det yttersta ansvaret för de åtgärder som krävs för att utreda, följa upp och dokumentera genomförs.

Om utbildningsanordnaren av någon anledning inte utreder din anmälan eller utsätter dig för motåtgärder, kan en anmälan göras direkt till Diskrimineringsombudsmannen.

  • Studerande – Informationsdokumentet Välkommen till Nova och likabehandlingsplanen gås igenom tillsammans med de studerande vid utbildningens start. Dokumenten finns tillgängliga på utbildningens lärplattform.
  • Lärare – Lärarhandboken och likabehandlingsplanen gås igenom i samband med anställning/upphandling samt vid lärarmöten. Handboken finns tillgänglig på utbildningens lärplattform.
  • Samarbetspartners – Andra utbildningsanordnare, LIA-platser m fl informeras om Novas arbete med jämställdhet i samband med avtalsskrivning, handledarträffar etc.
  • Utvärderingar – Genomförs efter varje kurs samt halvtidsutvärdering, innehållandes frågor bland annat om studiemiljön.