Hur beslut kan överklagas

Inom svensk förvaltningsrätt skiljer man på två huvudtyper av överklaganden; förvaltningsbesvär och kommunalbesvär (laglighetsprövning). Förvaltningsbesvär och kommunalbesvär skiljer sig åt i flera hänseenden.

Förvaltningsbesvär

Besvärsrätt (rätten att överklaga), tillkommer den som beslutet angår och om det har gått honom eller henne emot. Besvärstiden räknas från beslutets tillkännagivande för den enskilde eller från dess allmänna kungörande, beroende på om beslutet rör en viss person eller en grupp personer. Besvärsmyndigheten prövar inte bara det överklagade beslutets laglighet utan också dess lämplighet. Om besvärsmyndigheten tycker att överklagandet ska godkännas kan denna myndighet inte bara upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll, det vill säga sätta ett annat beslut i stället. På grund av besvärsmyndighetens omfattande prövningsrätt kan förvaltningsbesvär betecknas som lämplighetsbesvär.

Överklagande av beslut fattat av Oskarshamns kommun

Om ni vill överklaga ett beslut, fattat av kommunstyrelsen, någon nämnd/förvaltning eller enskild delegat, genom förvaltningsbesvär måste ni göra detta inom tre veckor räknat från den dag ni fick del av beslutet. Överklagandet ska göras skriftligt och i skrivelsen ska ni tala om vilket beslut som överklagas till exempel genom att ange ärendets nummer, diarienummer. Tala också om vilken ändring ni vill ha i beslutet.

Överklagandet ska skickas in till den myndighet; kommunstyrelse, nämnd eller förvaltning i Oskarshamns kommun som har fattat beslutet.

Vad händer sedan?

Myndigheten i Oskarshamn gör först en så kallad rättidsprövning, det vill säga en prövning av om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid prövar myndigheten om beslutet ska ändras på det sätt ni begärt. Om myndigheten vidhåller sitt beslut skickas överklagandet och övriga handlingar i ärendet samt ett eget yttrande till besvärsmyndigheten.

I de flesta ärenden, gällande beslut fattade av Oskarshamns kommun, är Förvaltningsrätten i Växjö besvärsmyndighet. Skolväsendets Överklagandenämnd hanterar vissa skolfrågor. Kammarrätten tar bland annat hand om besvär gällande tryckfrihetsförordning som till exempel avslag på begäran om utlämnande av handling.

Kommunalbesvär (Laglighetsprövning)

Kommunalbesvären skiljer sig från förvaltningsbesvären främst i följande avseenden. Besvärsrätt tillkommer kommunmedlem, oavsett om beslutet angår honom personligen eller inte. Besvärstiden räknas från kungörandet av protokollsjusteringen, även om beslutet bara rör en viss person. Besvärsmyndigheten prövar bara beslutets laglighet men inte dess lämplighet. Om besvärsmyndigheten tycker att överklagandet ska godkännas kan denna myndighet upphäva beslutet men inte ändra dess innehåll.

Överklagande av beslut fattat av Oskarshamns kommun

Om ni vill överklaga ett beslut, fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, någon nämnd eller någon förvaltning, genom laglighetsprövning måste ni göra detta inom tre veckor räknat från den dag beslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Överklagandet ska göras skriftligt och i skrivelsen ska ni tala om vilket beslut som överklagas till exempel genom att ange ärendets nummer, diarienummer. Ni måste också ange varför ni tycker att beslutet är olagligt. Överklagandet ska skickas in till Förvaltningsrätten i Växjö.