Information till dig som arbetsgivare

Syftet med kommunens ferieplatser är att sprida vår breda verksamhet. Genom våra arbetsplatser öppnar vi upp för ungdomarna och bidrar till att de får en inblick i arbetslivet. Förhoppningarna är att vi också sår ett frö inför deras framtida yrkesval. Vi vill få våra ungdomar att lyckas och känna en stolthet i rollen som arbetstagare i vår kommun.

Du som arbetsgivare har ansvar för att feriepraktikanten följer de lagar och avtal som är kopplade till Arbetsmiljöverket. Feriepraktikanten har alltid en handledare kopplad till sig och ersätter inte  ordinarie personal. Däremot kan de arbetsuppgifter som feriepraktikanten blir tilldelad utgöra en kvalitetsstärkning för verksamheten.

Feriepraktikanten ska erbjudas arbete som inte undantränger ordinarie verksamhet eller konkurrerar med sommarvikariat i övrigt. En feriepraktikants arbetsuppgifter ska vara anpassade till individens mognad och utveckling.

Informationsträff för ungdomarna

Feriepraktikanterna kommer att delta på en obligatorisk informationsträff, plats och tid återkommer vi med.

Dina skyldigheter som ansvarig

Du som chef är ansvarig för de feriepraktikanter som tilldelas dig. Du behöver i god tid innan praktiken startar höra av dig till ungdomen och välkomna denna. Här är det även bra att informera om den praktiska informationen som behövs inför första arbetsdagen som: adress till arbetsplatsen, arbetstid första dagen, namn och nummer till handledare, kläder och så vidare. Under första arbetsdagen behöver kontaktuppgifter till ungdomens anhöriga lämnas in om något skulle hända. Du är även ansvarig för att ungdomens trivs och får en positiv bild av er verksamhet, prata med arbetsgruppen om detta!

Arbetstid

Arbetstimmarna är 6 timmar per dag någon gång mellan 07.00–19.00. Senast efter 4,5 timmar ska ungdomen ha en rast på minst 30 minuter. Dessutom finns det i arbetstidslagen ett krav på pauser från arbetet, exempel en kortare fikarast. Du som arbetsgivaren beslutar vilka arbetstider som feriepraktikanten ska arbeta, meddela arbetsschemat i god tid. Midsommarafton blir automatiskt en ledig dag och den får arbetas in, sker efter samråd med handledare. Om tiden arbetas in får ungdomarna arbeta maximalt  7 timmar per dag.

Rutiner och regler på arbetsplatsen

Oskarshamns kommun består av rökfria verksamheter. I arbetsgivaransvaret – kopplat till arbetsmiljön, ingår det att vid berörda yrken gå igenom viss lyft- och städteknik. Informera även om förhållningssätt gällande användande av privat mobil, rutin vid brand samt andra allmänna rutiner/förhållningsregler som tillhör arbetsplatsen.

Anhörighetsförteckning

Feriepraktikanten kommer att lämna över en ifylld anhörighetsförteckning till sin arbetsgivare, denna ska sedan förvaras på arbetsplatsen. Var uppmärksam på allergi, sjukdom eller annat särskilt behov hos ungdomen.

Sekretess

Arbetsgivaren ansvarar för att sekretess gås igenom på arbetsplatsen. Detta är ett viktigt område, till sekretessen behöver information ges gällande vad som är tillåtet och inte tillåtet gällande sociala medier, fotografering, inspelning med mera. 

Anställningsavtal med mera

Anställningsavtalet kommer att bli undertecknat av respektive feriepraktikant och inskickat till HR-avdelningen. Dock endast om de obligatoriska papprena har lämnats in av feriepraktikanten. Dessa papper är: intyg från belastningsregistret, samtycke av vårdnadshavare (gäller för ungdom under 18 år enligt föräldrabalken), sekretess. Ingen får påbörja sin anställning förrän alla dokument är inlämnade till feriegruppen. Alla avtal, intyg med mera förvaras hos HR på HR-avdelningen.

För kännedom: ungdomarna får inte ha andra arbeten under den period som de är anställda som feriepraktikanter.

Tjänstgöringsrapport – T3:an

På T3:an fyller feriepraktikanten i sin arbetstid. Den ska vara undertecknad av feriepraktikanten och arbetsgivare/handledare. Ingen lön betalas ut om någon påskrift saknas. Ansvarig arbetsgivare skickar in lönerapporten till löneadministratörerna – på samma sätt som man gör för en ordinarie anställd.

Lön

  • 95 kronor per timme för ungdomar fyllda 18 år
  • 87 kronor per timme för ungdomar fyllda 17 år
  • 78 kronor per timme för ungdomar fyllda 15 och 16 år

Sjukanmälan

Blir feriepraktikanten sjuk sker anmälan till handledaren. Från åttonde sjukdagen ska feriepraktikanten styrka sjukfrånvaron men läkarintyg. Feriepraktikanten har ingen rätt att jobba in den tid man gått miste om vid eventuell sjukfrånvaro.

Tänkvärt

För många ungdomar är det här deras första jobb och det kan säkert vara ganska nervöst. Alla ungdomar är olika därför är det viktigt att en handledare finns till hands så pass mycket som individen har behov av. Som handledare har man i uppdrag att vägleda och guida på arbetsplatsen.

Fördelning av platser

Oskarshamns kommun har ett visst antal ferieplatser att fördela vilket grundar sig på den feriebudget som kommunen har. De ferieplatser som finns att tillgå kommer så småningom att lottas ut bland alla sökande. Du som arbetsgivare/handledare får så småningom besked om du har fått de feriepraktikanter du önskar. Tillsättningen av ferieplatserna är inte klar förrän i mitten/slutet av april.

Frågor

Om feriepraktikanten har frågor om sin anställning så är det i första hand du som arbetsgivare som återkopplar med svar. Har feriepraktikanten frågor som arbetsgivare/handledare inte kan svara på under de tre arbetsperioderna så tillfrågas bemannad HR på HR-avdelningen, telefon 0491-880 00 (Servicecenter). För övriga och allmänna frågor om ferie så går det bra att skicka e-post till ferie@oskarshamn.se.

Vi ser framemot ännu en givande sommar tillsammans med kommunens duktiga ungdomar!