Likabehandlingsplan

Läsåret 2022/2023

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Skolans vision

 ”Alla elever i Oscars skolområde ska känna trygghet, gemenskap och arbetsglädje. Alla elever ska bli behandlade jämlikt och med respekt och känna värdighet. Alla former av diskriminering, trakasserier och kränkningar skall aktivt motarbetas. Olika kulturer är betydelsefulla och ska vara en källa till inspiration och lärande. Alla på skolan ska verka för en lugn och trivsam miljö.”

Övergripande mål 2022/2023

Att öka förståelsen för varandras olikheter och skapa en ökad trygghet i varje skolenhet och på skolan som helhet.

Aktiva insatser

Likabehandlingsplanen och dess innehåll hålls levande bland annat genom:

  • Dialog med utgångspunkt från diskrimineringsgrunderna
  • Att arbeta med värderingsövningar
  • Väl fungerande introduktion för årskurs 1

Hur och när sker utvärdering?

  • Elev- och personalenkät
  • Hälsosamtal i årskurs 1 under läsåret
  • Rektor och elevhälsan har ett utvärderande samtal med avgångselever, cirka åtta till tio per enhet i slutet på vårterminen.

Definitioner av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Definition av diskriminering

Utifrån diskrimineringslagen innebär, diskriminering att ett barn eller en elev missgynnas av skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Definition av trakasserier

Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda diskrimineringsgrunderna.

Definition av kränkande behandling

Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer, och vara riktade mot en eller flera. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller återkomma systematiskt.

Arbetsgång om elev utsätts för kränkande behandling av elev

Anmälan går till rektor som ansvarar för att det inträffade utreds. Mentor eller berörd vuxen på skolan har samtal med den som känner sig kränkt, dokumentation påbörjas. Utifrån samtalet tas kontakt med den eller de som kränker och en överenskommelse görs för att handlingarna ska upphöra. Föräldrarna till båda parter kontaktas om eleven är omyndig. Uppföljningssamtal med båda parter sker inom två till tre veckor av mentor. 

Arbetsgång om en elev utsätts för diskriminering eller kränkande behandling av skolans personal

Om en elev upplevs diskrimineras eller kränks av en anställd på skolan ska omedelbart rektorn informeras. Rektorn ansvarar för att utreda händelsen och att vidta de åtgärder som efter utredningen bedöms som nödvändiga samt att göra uppföljning. 

För att läsa planen i sin helhet hittar du den i menyn.