Skolsköterska, Kurator, Psykolog och Skolläkare

Kurator

Kuratorn finns som stöd åt enskild elev, grupp eller klass i sociala- och psykosociala frågor. Allt som rör en elevs sociala situation, oavsett om det handlar om skolan, familjen eller fritiden kan kuratorn vara ett stöd.

Arbetssättet är förebyggande och hälsofrämjande och målet är att alla elever ska erbjudas samma förutsättningar för att nå kunskapsmålen och för sin personliga utveckling, oavsett vilken skola eleven går på.

Förutom elevhälsans generella och individuella insatser kan kuratorns insats vara att:

 • ge ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
 • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal 
 • genomföra utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
 • på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
 • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
 • bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
 • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
 • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling
 • ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete

Psykolog

Den viktigaste uppgiften är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Psykologen arbetar bland annat med att vara en resurs till personalen i skolan för att öka elevers möjligheter att uppnå målen och må bra i skolan. 

Förutom elevhälsans generella och individuella insatser så kan psykologens insatser vara att:

 • tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • ge handledning och konsultation till skolans personal.
 • bidra med kunskap kring psykiska besvär.
 • på rektors uppdrag genomföra psykologiska utredningar av elevers kognitiva förmåga vid bedömning om eleven har rätt att läsa enligt grundsärskolan läroplan.
 • bidra med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa
 • ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans arbete

I de fall där psykologer träffar enskilda barn eller elever måste vårdnadshavarens samtycke först inhämtas.

Skolläkare

Skolläkaren träffar elever med skolrelaterade hälsoproblem. Dessutom gör skolläkaren uppföljningar efter hälsobesöken hos skolsköterskan om det uppstått frågor av olika slag.

Besök hos skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Skolläkarens arbetsuppgifter kan också vara att:

 • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
 • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa
 • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
 • ordinera kompletterande vaccinationer till dem som inte följt det nationella vaccinationsprogrammet
 • bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning

I vår kommun är skolläkaren verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret för hälso- och sjukvården inom elevhälsan.

Skolsköterska

Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterskor och skolläkare. Den viktigaste uppgiften för den medicinska elevhälsan är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Alla elever erbjuds fem hälsobesök i grundskolan och ytterligare ett i gymnasieskolan. Elever får vid behov anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser.

Förutom elevhälsans generella och individuella insatser så kan den medicinska insatsen i skolan vara:

 • ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
 • att vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
 • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa
 • handledning till skolans övriga personal
 • att erbjuda vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram och vid behov komplettera vaccinationerna om några tidigare doser saknas 
 • att bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning
 • att ta till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete

Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt.

Skolsköterskorna har sina mottagningar ute på skolorna, För att komma i kontakt med skolsköterska vänligen ring kommunens växel.