Hälsobesök

Hälsobesöken i skolan kan innehålla följande moment

Förskoleklass

 • Hälsoenkät från vårdnadshavarna
 • Information från elevens förskollärare eller lärare
 • Genomgång av barnhälsovårdsjournal och upprättande av journal för elevhälsans medicinska insats
 • Samtal med elev och vårdnadshavare om bland annat: upplevelsen av skolsituation och inlärning, trivsel, kamratrelationer, eventuella problem med hälsa eller utveckling, matvanor och fysisk aktivitet, eventuella allvarliga svårigheter i hemmet som skolan bör känna till.
 • Undersökning av längd, vikt, syn, hörsel.
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Årskurs 2

 • Samtal om bland annat: upplevelsen av skolsituation och inlärning, trivsel, kamratrelationer, hemsituation och eventuell oro.
 • Undersökning av längd, vikt.
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Årskurs 4

 • Hälsoenkät från vårdnadshavare och elev
 • Samtal med eleven om bland annat: upplevelsen av skolsituation och inlärning, trivsel, kamratrelationer, eventuella problem med hälsa eller utveckling, eventuella inlärningssvårigheter, matvanor och fysisk aktivitet, information från lärare.
 • Undersökning av längd, vikt, rygg.
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Årskurs 7

 • Hälsoenkät från eleven och vårdnadshavarna
 • Samtal med eleven om bland annat: upplevelsen av skolsituation och inlärning, gymnasie- och yrkesval, hälsoproblem, kamratrelationer, hemsituation, pubertet, matvanor och fysisk aktivitet, tobak, alkohol och narkotika, sexualitet, preventivmedel och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner, information från lärare.
 • Undersökning av längd, vikt, rygg, färgsinnesundersökning vid behov.
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling.

Gymnasiet årskurs 1

 • Hälsoenkät från eleven
 • Samtal med eleven om bland annat: upplevelsen av skolsituation och inlärning, hälsa utifrån ett yrkesmedicinskt perspektiv på vissa gymnasieprogram eventuellt tillsammans med en studie- och yrkesvägledare, kamratrelationer, hälsoproblem, hemsituation och eventuell oro, matvanor och fysisk aktivitet, tobak, alkohol och narkotika, sexualitet, preventivmedel och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner.
 • Undersökning av längd, vikt.
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling.
 • Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning eller gymnasieprogram (till exempel hud, färgsinne, syn eller hörsel).