Extra anpassningar och särskilt stöd

1. Extra anpassningar

Om lärare eller annan skolpersonal märker att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven behöver skolan ta reda på varför. Visar det sig att det skulle behövas extra anpassningar av undervisningen ska de anpassningarna göras direkt.

Extra anpassningar är till exempel att ge eleven tydliga instruktioner eller att förklara ord, begrepp eller samband innan ett nytt arbetsområde startas. Det kan också handla om extra träning i till exempel läsning, räkning, studieteknik eller simning. Att få tillgång till inläst material eller digitala hjälpmedel är ytterligare exempel på extra anpassningar liksom att en speciallärare arbetar med eleven under en kortare period. De extra anpassningarna kan skrivas in i den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

2. Särskilt stöd

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven trots extra anpassningar behöver skolan utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. Oftast är det lärare tillsammans med personal ur elevhälsan som gör utredningen.

En utredning består av en kartläggning av elevens skolsituation och en analys av elevens behov av särskilt stöd. Det är viktigt att skolan tar tillvara ditt barns och dina synpunkter. En utredning kan ibland göras enkel och snabb, men ibland krävs en mer omfattande utredning. Det är alltid bäst att samarbeta med vårdnadshavaren, men skolan kan göra en pedagogisk utredning även om vårdnadshavaren inte vill det.

Särskilt stöd ges under längre tid och är mer omfattande. Exempel på särskilt stöd kan vara en speciallärare som arbetar med eleven under en längre tid, särskild undervisningsgrupp eller att en elevassistent följer eleven under större delen av skoldagen. Särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

3. Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är ett arbetsredskap och en plan för vilka åtgärder skolan tänker genomföra. I åtgärdsprogrammet ska även finnas information om när det ska utvärderas. Utvärderingen är till för att se hur åtgärderna har fungerat. Skolan har bara ett åtgärdsprogram för en elev oavsett hur många ämnen, ämnesområden eller kurser det särskilda stödet omfattar. Du och ditt barn ska erbjudas möjlighet att delta genom att lämna era synpunkter när ett åtgärdsprogram skrivs och utvärderas.

4. Beslut

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan arbeta fram ett åtgärdsprogram. Utredningen kan också visa att eleven inte är i behov av särskilt stöd och då fattar rektorn beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram.

5. Överklaga ett beslut

Du som vårdnadshavare och elever över 16 år har rätt att överklaga beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Det är möjligt att överklaga om skolan beslutar att inte utarbeta ett åtgärdsprogram. Det är även möjligt att överklaga innehållet i ett åtgärdsprogram.

I ett överklagande ska det stå vilket beslut det gäller och en motivering till varför du vill överklaga. Om en elev har två vårdnadshavare måste båda stå för överklagandet för att det ska vara giltigt.

Överklagan ska skickas till skolan inom tre veckor efter att eleven eller vårdnadshavaren har fått beslutet. Skolan kan antingen ändra sitt beslut eller stå fast vid det. Väljer skolan att stå fast vid beslutet skickar skolan överklagan vidare till Skolväsendets överklaganadenämnd. Mer information finns på överklagandenämndens hemsida.