LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Vad är Lupp?

LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitik – är en enkät framtagen av MUCF - Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor. Undersökningen ger svar på hur unga i kommunen ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och hur de ser på sin egen framtid. Lupp är även verktyg för att utvärdera kommunens ungdomspolitik. På så sätt hjälper den kommunen att ta beslut som berör unga i kommunen baserat på aktuell kunskap om ungas situation, erfarenheter och synpunketer.

Enkäten är anonym och genomförs av elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet var tredje år. 

2005 var första året Oskarshamns kommun genomförde Lupp och idag finns det ett politiskt beslut om att Lupp ska genomföras vart tredje år. Enkäten har gjorts åren 2005, 2007, 2009, 2012, 2015 samt 2018.

En rapport skrivs efter varje Lupp, den hittar du under rubriken Lupp-rapporter här på sidan. 

Beslut om unga kräver kunskap om unga

För att Oskarshamns kommun ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt med att göra vår kommun till en trivsam, trygg och rolig plats för unga att leva och bo på så använder vi enkäten Lupp. 

Kommunfullmäktige tar beslut om att genomföra enkäten, utser en styrgrupp och en arbetsgrupp inför varje ny Lupp-omgång, alltså var tredje år. Arbetsgruppen ser till att enkäten blir genomförd bland eleverna. Resultatet analyseras både av arbetsgruppen, fokusgrupper, ungdomar samt av en extern analytiker. 

Utifrån analysen tar arbetsgruppen fram förslag till åtgärder. Åtgärderna beslutas av kommunfullmäktige. 

Exempel på tidigare åtgärder utifrån Luppen:

  • tillsättningen av en ungdomssamordnare
  • införande av Ungdomsåret (som arbetar med ungdomars delaktighet)
  • ett flertal trygghetsvandringar som bidragit till trygghetshöjande åtgärder
  • feriearbeten där ungdomar arbetar med ungdomsfrågor. 

Organisationen för Lupp-processen 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) är styrgrupp och arbetsgruppen består av ungdomssamordnare, kommunikationschef, chef för Råd och stöd, fritidsgårdschef, rektor på gymnasiet och rektor för högstadieskola.

Arbetsgruppen har uppdraget att följa upp tidigare beslutade Lupp-åtgärder och driva Lupp-processen 2021. Arbetsgruppen bjuder vid behov in tjänstepersoner utifrån exepertisområde och skapar fokus/arbetsgrupper vid olika delar i Lupp-processen. Exempelvis vid genomförandet deltar fältare och fritidsledare i en sådan arbetsgrupp. Vid analysarbetet kommer fokusgrupper skapas utifrån resultatet. Ungdomar kommer att bjudas in i olika fokusgrupper under hela Lupp-processen.

Styrgruppen och arbetsgruppen består av förtroendevalda och tjänstemän som är intresserade och engagerade i det ungdomspolitiska arbetet.