Bidrag kulturföreningar

Ansökan om bidrag

Om du har en förening som är en kulturförening är det Kulturkontoret som tar hand om bidragsansökningar. De uppgifter som du lämnar i ansökan används för att ta beslut om din förening kan få bidrag eller inte. Vi använder också uppgifterna i vårt föreningsregister. Det är därför viktigt att hela ansökan fylls i. När du skriver under ansökan ger du oss rätt att använda uppgifterna. Vi använder dem bland annat på vår hemsida, i vårt föreningsregister och vid andra tillfällen.

Viktiga datum

1 mars är sista datumet då din förening kan lämna in en ansökan om bidrag.
1 november är sista datum då din förening kan lämna in ansökan om bidrag för lokal.
15 december är sista datum för inlämning av ansökan för projekt eller arrangemang. Ansökan gäller för året som kommer.

Komplettering av bidragsansökan

Komplettering av bidragsansökan sker senast en månad efter föreningens årsmöte.

Redovisning av projekt/arrangemang

Har din förening haft ett projekt eller arrangemang ska detta visas upp för oss genom en så kallad redovisning. Vi vill ha in detta senast en månad efter att din förening har avslutat ert projekt eller arrangemang. Använd blanketten fån e-tjänsten för redovisning.

Allmänna bestämmelser

Från Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar:

Bidrag kan utgå till kulturförening, inom Oskarshamns kommun, som bedriver föreningsverksamhet och som följer bidragsbestämmelserna.
Som grund gäller de allmänna bestämmelserna. Avvikelser och tillägg finns angivet vid varje föreningskategori.

  1. Föreningen ska vara registrerad hos Oskarshamns kommun, bildningsförvaltningen. Alla registrerade föreningar ska årligen skicka in föreningsuppgifter på avsedd ansökningsblankett oavsett om de uppbär bidrag eller inte. Detta för att kunna hålla föreningsregistret uppdaterat och för att föreningen ska kunna ta del av nämndens olika lokalsubventioner vid hyra av lokaler.
  2. Bidrag utgår endast till lokalt registrerade föreningar i Oskarshamns kommun. I föreningar med flera sektioner kan endast huvudföreningen anhålla om bidrag.
  3. Föreningar som inte skickat in föreningsuppgifter de senaste tre åren avregistreras som förening hos bildningsförvaltningen. För att återigen kunna registreras som förening måste föreningen ansöka på nytt.
  4. Föreningsuppgifter som ligger till grund för ansökan om bidrag ska fyllas i på förtryckt blankett och vara bildningsförvaltningen tillhanda senast den 1 mars årligen. Till ansökan ska verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret bifogas. Bidrag utbetalas inte om ovan nämnda handlingar saknas.
  5. Följande föreningar är inte bidragsberättigade: ekonomiska föreningar, politiska organisationer, studentföreningar, intresseföreningar, fackliga organisationer samt andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
    Inte heller föreningar som erhåller årligt föreningsbidrag från annan kommunal förvaltning har rätt till bidrag.