Synpunkter och klagomål mot utbildning

Information on how to submit a complain in english

Nedan finns information till dig som vill lämna synpunkter och klagomål mot utbildningen samt information om vart du vänder dig.

Vad är ett klagomål, och vilka verksamheter omfattas?

Ett klagomål är något som uttrycker ett tydligt missnöje med någonting i verksamheten eller mot rektors tjänsteutövning. Kränkningsärenden omfattas inte av klagomålsrutinen, eftersom de hanteras enligt ett särskilt förfarande. Inte heller enkla synpunkter omfattas.

All utbildningsverksamhet där kommunen är huvudman omfattas – alltså alltifrån kommunala förskolor till Kommunal vuxenutbildning, känt som Komvux.

Hur kan du lämna in klagomål?

Klagomål kan lämnas in på kommunens e-tjänst Synpunkten men också genom e-post, brev, telefon eller genom att muntligt lämna ett klagomål till en medarbetare. Vill du klaga via e-tjänsten ska du kryssa i ”klagomål”.

Vem ska du vända dig till med ditt klagomål?

Du bör i första hand vända dig till mentor, lärare eller annan personal vid berörd skol- eller förskolenhet. Undantaget är om klagomålet gäller rektors tjänsteutövning, då ska du kontakta verksamhetschefen. Varje medarbetare som får ett klagomål muntligt eller skriftligt ska anmäla detta till rektor. Rektor följer upp klagomålet.

Om personalen inte kan lösa problemet eller om du fortfarande inte är nöjd, kontaktar du rektor. Är du inte nöjd med rektors hantering vänder du dig till ansvarig verksamhetschef. Är du inte heller nöjd med dennes hantering vänder du dig till förvaltningschefen för bildningsförvaltningen. Om du därefter fortfarande inte är nöjd med hur ärendet behandlats, kan du vända dig till tillsynsmyndighet genom att göra en anmälan till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudet.

Vad händer när du lämnat in ditt klagomål?

Om du lämnar in ditt klagomål muntligt eller via telefon så ska den som mottar klagomålet försäkra sig om att ditt klagomål uppfattats på rätt sätt, exempelvis genom att ställa frågor.

Om du lämnar in klagomål skriftligt (alltså, via e-tjänsten Synpunkten, e-post eller brev) ska ett svar skickas till dig där det står att klagomålets har mottagits, hur det kommer behandlas och när du beräknas få ett besked om beslut och/eller eventuell åtgärd. I nära anslutning till detta kommer en anställd på kommunen att kontakta dig för att försäkra sig om att den uppfattat ditt klagomål på rätt sätt. Vid detta tillfälle kan du också berätta för den anställde om det är något mer den bör veta om klagomålet.

Hur lång tid tar det innan jag får ett besked?

Du som lämnar ett klagomål och lämnar kontaktuppgifter kommer att få återkoppling inom två veckor. Är klagomålet sådant att det kräver en mer omfattande utredning, som kan komma att ta mer än två veckor, innan beslut fattas kommer du att informeras om detta. Det går även bra att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat ditt klagomål.

Inkomna synpunkter och klagomål utgör allmänna handlingar och är offentliga till den del de inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess.

Information till elever om hur man lämnar klagomål

Om du är missnöjd med något på din skola, som du tycker borde rättas till kan du lämna in ett klagomål. Du kan välja att antingen säga ditt klagomål till en lärare, eller skriva ner klagomålet i ett e-mejl, brev eller i kommunens e-tjänst Synpunkten. Vill du klaga via e-tjänsten ska du kryssa i ”klagomål”. Du kan också lämna klagomål genom att ringa till kommunens servicecenter.

Enkla synpunkter räknas inte som klagomål. Om det rör kränkande behandling räknas det inte heller som klagomål.

Om läraren inte kan lösa problemet, eller om du inte är nöjd med lärarens svar så kan din rektor undersöka klagomålet. Om du inte heller är nöjd med rektorns svar så kan du vända dig till verksamhetschefen för de kommunala skolorna. Är du inte nöjd med verksamhetschefens svar kan du be chefen för bildningsförvaltningen att undersöka klagomålet. Skulle du fortfarande inte vara nöjd efter förvaltningschefens svar kan du göra en anmälan till Barn- och elevombudet och/eller Skolinspektionen.

Om du lämnat in ett klagomål skriftligt kommer du att få en bekräftelse på att klagomålet tagits emot och en anställd på kommunen kommer att kontakta dig och fråga om klagomålet, för att se till att den har förstått ditt klagomål på rätt sätt. Vid detta tillfälle kan du också berätta för den anställde om det är något mer den bör veta om klagomålet. Om du lämnar klagomålet muntligt ser den du berättar det för till att den förstått ditt klagomål.

Huvudregeln är att du ska få svar på ditt klagomål inom 14 dagar. I svaret ska det stå vad kommunen tänker göra åt ditt klagomål, och varför man tagit det beslutet. Om klagomålet handlar om något som tar lång tid att utreda, kommer kommunen informera dig om att det kan ta mer än 14 dagar innan du får ett svar.
Du kan välja att vara anonym (alltså, inte säga/skriva ditt namn) när du lämnar ditt klagomål, men då kan vi inte svara dig.

När du lämnat in klagomålet är det en allmän handling och kan lämnas ut till allmänheten. Innehåller klagomålet känslig information, och alltså omfattas av sekretess, kommer den känsliga informationen inte att lämnas ut till allmänheten.