Hälso- och sjukvård

I Oskarshamns kommun arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, undersköterskor, hjälpmedelsassistenter samt hjälpmedelsreparatör.

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som;

  • Av läkare vid hälsocentral eller sjukhus bedöms vara i behov av hemsjukvård, det vill säga sjukvårdsinsatser i det egna hemmet
  • Av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast i kommunen bedöms vara i behov av habilitering eller rehabilitering i hemmet
  • Bor på särskilt boende, bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning eller vistas på korttidsplats
  • Vistas i kommunens dagverksamhet

Det finns ingen åldersgräns för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

Med landstings- och kommungemensamt fokus på hälsa och kvalitet ska invånarna i Kalmar län:

  • Inte märka av våra organisatoriska gränser
  • Möta kompetens, säkerhet, hög kvalitet och gott bemötande
  • Erbjudas stöd utifrån varje individs behov och förutsättningar med syfte att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsnivå. Samt skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Kontakta oss

Enhetschef Sjuksköterskor
Linda Bergerstam
Tfn: 0491-76 47 28
Enhetschef Rehabilitering och habilitering
Karin Nilsson
Tfn: 0491-76 47 34
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
_________________ _________________
Områdeschef Hälso-och sjukvård
Susanne Klingstedt
Tfn: 0491-889 42
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
MAS Jenny Olsson
Tfn: 0491–889 17
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn