Hemtjänst

Vad är hemtjänst?

Hemtjänsten innehåller service- och omsorgsinsatser i ditt hem. Dessa insatser ska underlätta möjligheterna att bo kvar i den egna bostaden så länge man själv önskar.

Serviceinsatser är praktisk hjälp med städning, tvätt, inköp, matdistribution med mera. Omsorgsinsatser är personlig omvårdnad i form av hjälp vid dusch eller badning, av- och påklädning, toalettbesök, överflyttning med mera. Det kan också vara insatser för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i hemmet.

I hemtjänsten finns personal dygnet runt. Dag- och kvällstid ansvarar en hemtjänstgrupp för service- och omsorgsinsatser, en nattpatrull ansvarar för omsorgsinsatser nattetid.

Hemtjänstgruppens och nattpatrullens arbete utgår från biståndshandläggarens beslut. Hur insatserna ska utföras, görs upp mellan den enskilde och personalen genom att man upprättar en genomförandeplan.

Hur ansöker jag?

Alla insatser grundar sig på en ansökan från den enskilde eller från en godkänd företrädare.

Med ansökan som grund startar biståndshandläggaren en utredning som omfattar:

  • kartläggning och bedömning av den enskildes behov
  • prövning av rätten till bistånd
  • överenskommelse om insatser

Visar utredningen att insatserna behövs, beviljas ansökan, om inte avslås den. Den enskilde har rätt att överklaga ett avslag till länsrätten.

Du ansöker om hemtjänst genom att fylla i en blankett som du skickar till kommunen. Du kan också ansöka genom att boka möte med en biståndshandläggare. En biståndshandläggare är en tjänsteperson som tar reda på dina behov och om du uppfyller kraven för att få hemtjänst.

Biståndshandläggarna når du på telefon 0491-880 00

Vad kostar det?

Hur mycket du ska betala för hemtjänsten beror på:

  • din inkomst
  • din hyra
  • ett minimibelopp
  • antalet timmar som du får hjälp av hemtjänsten

Minimibeloppet är ett lagstadgat belopp som följer prisbasbeloppet och som årligen fastställs av regeringen. Detta belopp undantas från inkomsten tillsammans med din hyra när vi beräknar det utrymme du har att betala i omvårdnadsavgift.

Minimibeloppet ska täcka dina normala levnadskostnader för till exempel livsmedel, kläder och sjukvård.

Du kan välja vem som ska utföra din hemtjänst

Från februari 2022 kan du som redan har hemtjänst och du som blir beviljad hemtjänst välja vilket företag, så kallad utförare, som ska utföra dina beviljade insatser. Du kan välja en privat utförare eller kommunens hemtjänst. Det kallas för kundval inom hemtjänsten. För att du ska kunna välja utförare behöver det finnas företag som godkänts av kommunen. Just nu finns ingen utförare som tecknat avtal med kommunen.

Kommunens hemtjänst har ansvar för trygghetslarm och alla indsatser på natten oavsett vilken utförare du väljer.

Att göra ett kundval inom hemtjänsten i Oskarshamns kommun

Att bli utförare av hemtjänst i Oskarshamns kommun

 

Kontakta oss
Myndighetschef
Petra Asp
Tfn: 0491-880 00