Kvalitet och jämförelse

Inom socialtjänsten pågår det ständigt ett kvalitetsarbete för att du ska kunna få bästa möjliga service, vård och omsorg. Arbetet ger oss möjligheter att kontinuerligt rätta till fel och brister och ständigt förbättra verksamheten.

Kvaliteten måste alltid bedömas utifrån ett brukarperspektiv. Det är i det dagliga mötet mellan brukare och personal som kvaliteten skapas. För att det dagliga mötet ska bli av god kvalitet krävs att de bakomliggande processerna och strukturerna i verksamheten fungerar och ger förutsättningar för detta.

Kommunens värdegrund, finns som grund för alla anställda i kommunen.

Klicka på länken till SIP Kollen. Genom att svara på några frågor efter ett SIP-möte kan vi få reda på hur du upplevde det att få en samordnad individuell plan (SIP) och hur mötet har fungerat. Samordnad individuell plan–Region Kalmar län.