Hem för vård eller boende (HVB)

Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet vars grundpelare bygger på en behandlingstanke, daglig omsorg och en hemlik miljö. Behandlingen bedrivs yrkesmässigt i nära samarbete mellan socialtjänsten och behandlingshem.

Barn som behöver ett HVB är alla olika, men gemensamt är att stöd med hjälp av olika öppenvårdsinsatser, inte bedöms kunna hjälpa barnet i det aktuella läget.

Här har vi också samlat information till dig som är barn i HVB, dig som är förälder till ett barn i HVB och till dig som vill bli HVB.

Målgrupp för HVB-verksamheter

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beteendeproblematik.

Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Verksamheten ska bedrivas enligt socialtjänstlagen.

Innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar, och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull. Vistelsen på ett HVB sker under begränsad tid.

Socialstyrelsen

Barn och unga placerade i hem för vård eller boende