Insatser för barn, unga och familj

I familjer, som förälder, barn och ungdom, kan man ibland behöva någon utifrån som kan lyssna, vägleda, ge råd och stöd. Ibland kan det vara svårt i relationer. Man kan känna svårigheter i sitt föräldraskap. Att leva tillsammans är inte alltid det lättaste. Det kan vara svårt att kommunicera med sin partner, sina barn eller sina föräldrar.

Oftast löser sig problemen efter en tid, men ibland kan man behöva hjälp för att gå vidare. Då är det skönt att prata med någon som har erfarenhet och kunskap.

Tillsammans med dig/er söker vi hitta det stöd som du och din familj behöver.

Aktivt föräldraskap

Riktad föräldrakurs med programverksamhet för föräldrar som har barn mellan 0-6 år eller de familjer som har äldre barn och en kontakt med socialtjänsten i Oskarshamn.

Föräldrakurs för föräldrar som har barn/ ungdomar upp till 18 år. Du kan läsa mera på vår sida om aktivt föräldraskap.

Anhörigstöd - till barn/unga 6-18 år

Ges som familjestöd i första hand, med möjlighet till kombination av enskilt samtalsstöd för barnet/den unge. I andra hand finns möjlighet för barnet/den unge till enbart enskilt samtalsstöd, ges med förälders samtycke för minderåriga barn/unga. Du kan läsa om anhörigstöd till barn/unga 6-18 år.

Anhörigstöd - föräldrar till unga i åldrarna 18-20 år

Anhörigstödet innebär att föräldern får råd, stöd och information och vid behov information om andra hjälpinstanser dit man kan vända sig. Den unge kan inbjudas/ motiveras till att deltaga. Du kan läsa mera i vårt informationsblad om anhörigstöd till föräldrar till unga i åldrarna 18-20 år.

Familjehem

Barn som behöver ett familjehem är alla olika, men gemensamt är att de saknar stöd och omsorg från sina föräldrar och ett fungerande hem. Här har vi samlat information till dig som bor i familjehem, dig som har barn i familjehem och du som är familjehem eller funderar på att bli familjehem.

Familjestöd

Vi utgår från ett systemteoretiskt arbetssätt - "männinskan i sitt sammanhang". Inriktningen är att stödja familjen att hitta egna lösningar på sina bekymmer. Möten utifrån olika konstellationer. Du kan läsa mera på vår sida om familjestöd.

Fältarna

I Oskarshamn finns fältarna som arbetar på offentliga platser för att öka tryggheten och stötta ungdomar i skolan, på stan, på fritidsgårdar och i andra miljöer där ungdomar vistas. Du kan läsa mera på vår sida om fältarna

Hem för vård eller boende (HVB)

Barn som behöver ett HVB är alla olika, men gemensamt är att de saknar stöd och omsorg från sina föräldrar och ett fungerande hem. Här har vi också samlat information till dig som är barn i HVB, dig som är förälder till ett barn i HVB och till dig som vill bli HVB. 

Kontaktperson och kontaktfamilj

Ibland behöver man ett extra stöd som en kontaktperson eller kontaktfamilj kan utgöra. Här har vi samlat information till dig som har kontaktperson/kontaktfamilj, till dig som är förälder till ett barn med kontaktperson/kontaktfamilj och för dig som är eller vill bli kontaktperson/kontaktfamilj.

Placeringsenheten

Placeringsenhetens målgrupp är barn och ungdomar 0-20 år som efter en BBIC utredning bedömts vara i behov av familjehem eller Hem för vård eller boende (HVB) antingen med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om vård av unga (LVU). Andra barn bedöms kunna bo kvar hemma med stöd av en kontaktperson eller en kontaktfamilj.

Vid placeringsenheten arbetar socialsekreterare och familjehemssekreterare.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att se till så att barn som inte kan bo hemma växer upp under trygga och goda förhållanden med samma livschanser och möjligheter som andra barn. När det är möjligt ska barnet återförenas med sina föräldrar. Erfarenheten säger att det är särskilt viktigt för barn att behålla kontakt med sina föräldrar före, under och efter en placering.

Varje barn får en särskilt utsedd socialsekreterare som hen har kontakt med under placeringen eller när barnet har beviljats en kontaktperson/kontaktfamilj.

Familjehemssekreterarna arbetar med att rekrytera familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Familjehemmen får utbildning samt stöd och handledning för sitt uppdrag.

Familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer får ersättning för sina uppdrag. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har riktlinjer för ersättningen.

Rådgivning

Rådgivning och kortare vägledning. Telefon- och mailkonsultation för föräldrar och barn/ungdom. Information och rådgivning gällande social problematik. Du kan läsa mera på vår sida om rådgivning.

Rådgivning och information i familjerättsliga ärenden

Familjerätten ger stöd till föräldrar som behöver hjälp att komma överens i vårdnads, umgänges och boendefrågor avseende deras gemensamma barn. Faderskap, adoption, vårdnad, boende och umgängesärenden samt vårdnadsöverflyttningsfrågor. Du kan läsa mera på vår sida om rådgivning och information i familjerättsliga ärenden.

Råd via mail

Välkommen till Oskarshamns socialtjänsts rådgivning på webben till ungdomar och föräldrar till barn 0-18 år! Du kan läsa mer på vår sida om råd via mail.

Samarbetssamtal

Föräldrar som separerat och har svårt att komma överens om sitt barns vårdnad, boende eller umgänge, eller generellt har svårt att samarbeta erbjuds samarbetssamtal. Du kan läsa mer på vår sida om samarbetssamtal.

Samspelsbehandling

Marte Meo och Vägledande Samspel (ICDP) är samspelsbehandlingar, som ger föräldern stöd i det dagliga samspelet med barnet. Du kan läsa mer på vår sida om samspelsbehandling.