Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Enligt barnkonventionen, artikel 3 ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Vårdnaden

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och för att barnets behov av omvårdnad och trygghet tillgodoses. Vårdnadsansvaret måste utövas med hänsyn till det enskilda barnets behov. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet ska de tillsammans besluta i frågor som rör barnet. Därmed inte sagt att båda föräldrarna måste besluta i alla vardagliga frågor. I praktiken innebär den faktiska vården en långtgående beslutanderätt för den förälder som barnet bor tillsammans med.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om ändra vårdnaden kan ni ansöka om att få ett juridiskt bindande avtal upprättat. Familjerätten kan efter utredning skriva ett sådant avtal. Anmälan om gemensam vårdnad kan göras direkt till Skatteverket om det inte finns tidigare dom eller avtal.

Om ni inte är överens

För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera, kan ni komma till familjerätten på samarbetssamtal. Samtalen är frivilliga och kräver att båda vill att delta. Samarbetssamtal.

Ni kan också vända er till tingsrätten där barnet är skrivet. Tingsrätten ger då vanligtvis familjerätten i uppdrag att göra en utredning kring vårdnad, boende och umgänge för att tingsrätten ska kunna fatta beslut om vad som blir bäst för barnet. På Sveriges domstolar finns mer information kring det

Boende

Barn behöver nära relationer till båda sina föräldrar. Sådana relationer underlättas av bland annat täta och vardagliga kontakter. För små barn är det särskilt viktigt att få träffa den andra föräldern enligt principen lite och ofta så att barnet kan bevara minnesbilden av båda föräldrarna. Det är föräldrarna som bär ansvaret för beslutet om hos vem barnet ska bo. Det är viktigt att vara lyhörd inför det enskilda barnets behov, ålder och intressen. I de fall då barnet bor stadigvarande hos en förälder blir den andre föräldern umgängesförälder. Det är boförälderns skyldighet att se till att ett umgänge kan komma till stånd.

För många barn kan ett växelvis boende hos föräldrarna fungera bra. Växelvis boende innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna. Vid växelvis boende betalar vanligen ingen av föräldrarna underhållsbidrag.

För spädbarn är det viktigt att de redan från början får knyta an till båda sina föräldrar. De yngsta barnen behöver den trygghet som ligger i en stabil, regelbunden och i möjligaste mån förutsägbar vardag. Yngre skolbarn, som ofta har ett utpräglat sinne för rättvisa, kan se fördelar med att bo växelvis hos föräldrarna. Tonåringar väljer många gånger var och hur de vill bo utifrån sina egna intressen, t ex närhet till skola, kompisar, fritidsintressen etc. Vid ett växelvis boende får barnet en fortlöpande vardagskontakt med båda föräldrarna. Risken minskar att kontakten med den ena föräldern tunnas ut. Ett växelvis boende kan emellertid också vara mer eller mindre påfrestande för barnet. Barn kan ha svårt att klara av de ständiga uppbrott från föräldrarna som varje flyttning innebär. Det kan också vara svårt att ofta byta den närmaste omgivningen med kamrater och andra kontakter. Vid ett växelvis boende är det en stor fördel för barnet om föräldrarna bor nära varandra, inte minst när barnet når skolåldern. Dessutom är förutsättningarna för ett växelvis boende bättre om föräldrarna har goda relationer till varandra och respekterar varandra som föräldrar. Ett växelvis boende förenklas av god kontakt mellan föräldrarna, vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga och tillit.

Om ni som föräldrar är överens om var barnet ska bo räcker det med en muntlig överenskommelse er emellan. Ni kan också ansökan om att få ett juridiskt bindande avtal upprättat. Familjerätten kan efter utredning skriva ett sådant avtal. Barnet kan bara vara folkbokfört på en adress.

Gällande frågor om underhållstöd och underhållsbidrag se vidare på försäkringskassans hemsida.

Umgänge

Föräldrabalkens regler bygger på tanken att barn har behov av nära och goda relationer till båda föräldrarna även om föräldrarna inte lever tillsammans.

Utgångspunkten för umgängesrätten är att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Det finns inga lagregler som säger hur och i vilken omfattning umgänge bör förekomma mellan barn och föräldrar. Hänsyn skall tas till barnets ålder och mognad.

För små barn är det särskilt viktigt att träffa den andre föräldern enligt principen lite och ofta och under kortare perioder. Barnet kan då bevara minnesbilden av umgängesföräldern och separationen från boföräldern blir mindre påfrestande. Man bör tänka på barnets anknytning till umgängesföräldern. Särskilt för små barn är det viktigt att ha en god känslomässig anknytning till umgängesföräldern, så att barnets trygghetskänsla inte blir störd vid umgänget.

Vid risk att barnet kan komma att fara illa ska umgänge övervägas. Barnet ska till exempel inte behöva umgås med en förälder i missbruksmiljö.

I takt med barnets ålder och mognad bör man ta allt större hänsyn till dess egen inställning i umgängesfrågan. Här betonas att boföräldern har ett ansvar att uppmuntra barnet att besöka umgängesföräldern, att inte motverka ett umgänge genom att underblåsa en mer eller mindre tillfällig viljeyttring från barnets sida.

En viktig faktor är också föräldrarnas förhållande till varandra. Om umgänget skapar alltför stora konflikter mellan föräldrarna kan barnet ta skada.

Barn har rätt till umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med. Är föräldrakonflikten djup kan familjerätten i vissa fall utreda behovet av en kontaktperson som medverkar vid hämtning/lämning och/eller finns med under umgänget. Tingsrätten kan också förordna om att ett umgängesstöd ska närvara
under umgänget.

Om ni som föräldrar är överens om hur umgänget med den andra föräldern ska se ut räcker det med en muntlig överenskommelse er emellan. Ni kan också ansökan om att få ett juridiskt bindande avtal upprättat. Familjerätten kan efter utredning skriva ett sådant avtal.

Att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni skriva det i ett juridiskt bindande avtal. Familjerätten kan efter utredning skriva ett sådant avtal.

Föräldrar kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge på familjerätten när ni är överens om hur avtalet ska utformas. Barnet eller barnen det gäller ska vara folkbokförda i Oskarshamn, Hultsfred eller Högsbys kommun. För att godkänna ett avtal efter utredning krävs att det är för barnets bästa. Avtalet blir efter godkännande juridiskt bindande på samma sätt som en dom.

Ni som föräldrar kan också själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket i de fall då det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.