Fastställa faderskap/föräldraskap

Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund. Enligt barnkonventionen artikel 7 står det bland annat att barn har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är.

Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds ska faderskap eller föräldraskap fastställas genom bekräftelse om föräldrarna är ogifta eller samkönade. 

När faderskapet fastställts knyts barnet juridiskt till pappan.

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par får barn genom assisterad befruktning kan den registrerade partnern, makan eller sambon bli förälder i lagens mening. På MFOF:s  och hemsida (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) beskrivs vilka regler som gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap

Socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört ansvarar för faderskap/föräldraskapsutredningen

Nytt tillägg om faderskap/föräldraskap

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

För att bekräfta föräldraskap för den förälder som inte fött barnet, har hittills den enda vägen varit ett besök hos familjerättsenheten i den kommun där barnet är folkbokfört.

Bekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till pappan/föräldern som inte fött barnet. I och med att den nya lagen om digitala bekräftelser träder i kraft 1 januari 2022 kan nyblivna föräldrar sköta detta via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Detta sparar tid och resurser för såväl föräldrarna som kommunerna, och ger tryggheten av att ha två juridiska föräldrar.

Det är dock viktigt att påpeka att man fortfarande kan göra en bekräftelse genom ett besök på familjerättsenheten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Tveksamheter kring faderskapet

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är pappa till ett barn görs en fördjupad utredning och i vissa fall kan det bli aktuellt med en DNA-undersökning.  

Surrogatföräldrarskap

Svensk lagstiftning omöjliggör idag surrogatmödraskap. Det innebär att sjukvården inte får ge assisterad befruktning till en kvinna som inte avser behålla barnet och bli dess sociala och juridiska förälder.