Adoption

När föräldrar inte kan ta hand om sitt barn kan adoption vara ett sätt att ge barnet en ny familj. I detta sammanhang befinner sig barnet i en mycket utsatt situation. Enligt FN:s Barnkonvention får inga andra intressen gå före barnets bästa när beslut om adoption fattas.

Familjerätten utreder och handlägger adoptioner gällande barn under 18 år.

Internationella adoptioner förmedlas oftast genom en auktoriserad adoptionsorganisation. Du väljer själv genom vilken organisation du vill adoptera. Man måste vara 18 år för att få adoptera. Civilståndet kan vara gift, sambo eller ensamstående.

Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption) eller ett barn inom Sverige (nationell adoption).  Adoption kan gälla ett okänt barn eller ett barn som man har en relation till (närståendeadoption). Mer information finns på MFOF:s webbplats, Sveriges domstolar och 1177.

Internationell adoption

Om du är intresserad av att adoptera ett barn fött i ett annat land ska du göra så här:

  • Kontakta familjerätten för ett informationssamtal
  • Efter informationssamtalet följer en obligatorisk föräldrautbildning. Det är kommunen som anvisar till vilken utbildning du ska gå. Syftet med utbildningen är att de som vill adoptera ska få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov, för att därefter kunna ta ställning till om man vill gå vidare med adoption.
  • Härefter lämnas ansökan om medgivande till familjerätten som påbörjar utredning. Utredningen syftar till att utreda om den som vill adoptera ett barn är lämplig. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till den sökandes kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov samt den planerade adoptionens innebörd, sökandes ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk.

Det är sedan socialnämnden som beslutar om medgivande ska ges eller inte.

Om socialnämnden beslutar att avslå ansökan får du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Ett medgivande gäller i tre år. Har du inte fått barnbesked inom denna tid behöver du göra en ny ansökan om medgivande. När du fått ett barnbesked behöver du kontakta familjerätten i fråga om samtycke att fortsätta adoptionsprocessen.

Närståendeadoption

Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makes eller makas eller en släktings barn, ska du vända dig till tingsrätten. Tingsrätten ger sedan familjerätten i uppdrag att utreda om en adoption bedöms vara till barnets bästa. Den utredningen är i stora drag lik den utredning som görs vid internationell adoption.

Kontakta oss
Familjerätten, reception
Tfn: 0491-76 47 60
Postadress:
Hantverksgatan 64 572 57 Oskarshamn

Familjerätten finns på två besöksadresser:

Faderskap för sambos/ gifta, besöksadress: Lamellvägen 5

Övriga faderskap och familjerätt, besöksadress: Hantverksgatan 66