Dyslexi

Dyslexi är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och skriva. Läs- och skrivsvårigheter av generell karaktär är betydligt vanligare än dyslexi.

En gemensam faktor för alla som har läs- och skrivsvårigheter är svårigheten att tillgodogöra sig skriven text. Svårigheterna kan bero på bristfällig undervisning, för lite övning, koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller dyslexi. Dessutom kan medicinska, språkliga, sociala, emotionella eller begåvningsfaktorer påverka.

Bakomliggande orsaker till dyslexi

Till stor del är dyslexi ärftlig. Man räknar med att mellan fem och åtta procent av befolkningen har dyslexi. Funktionsnedsättningen tar sig olika uttryck för varje enskild individ, trots samma diagnos.

Kännetecken att uppmärksamma:

  • Begränsat intresse för böcker och bokstäver.
  • Svårigheter att skilja mellan närliggande ljud, att rimma och delta i språkleklar där man till exempel laborerar med ljud och stavelser (bristande fonologisk medvetenhet).
  • Svårigheter att komma ihåg det man just har läst (bristande fonologiskt arbetsminne).
  • Svårigheter att hitta ett läst ords betydelse i sitt inre ordförråd (bristande fonologisk ordmobilisering).

Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Kontakta oss
Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Annemo Grahm
Verksamhetschef elevhälsan
Tfn: 0491-880 00