Hur går en utredning till?

Om barnet och eller vårdnadshavaren är i behov av hjälp, startas en utredning med hjälp av BBIC modellen.

Barns behov i centrum.

Syftet är att få kunskap om barnets och eller vårdnadshavarens behov av stöd och hjälp.

Det görs en plan för hur utredningen praktiskt skall genomföras. Det är viktigt att den inte görs mer omfattande än vad som är nödvändigt. Utredningen skall göras så snabbt som möjligt. Utredningen skall göras klar även om familjen flyttar till annan kommun. Vi som gör en utredning är socionomer och arbetar som socialsekreterare.

Vilken slag råd och hjälp kan man få?

  • Familjebehandling
  • Stödkontakt med socialsekreterare
  • Kontaktperson
  • Kontaktfamilj
  • Vård i familjehem
  • Vård på behandlingshem

Barn- och familj håller kontakt med den som får hjälp och följer upp så insatserna fungerar som det är tänkt.

Placeringsenheten

Placeringsenhetens målgrupp är barn och ungdomar 0-20 år som efter en BBIC utredning bedömts vara i behov av familjehem eller Hem för vård eller boende (HVB) antingen med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om vård av unga (LVU). Andra barn bedöms kunna bo kvar hemma med stöd av en kontaktperson eller en kontaktfamilj.

Vid placeringsenheten arbetar socialsekreterare och familjehemssekreterare.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att se till så att barn som inte kan bo hemma växer upp under trygga och goda förhållanden med samma livschanser och möjligheter som andra barn. När det är möjligt ska barnet återförenas med sina föräldrar. Erfarenheten säger att det är särskilt viktigt för barn att behålla kontakt med sina föräldrar före, under och efter en placering.

Varje barn får en särskilt utsedd socialsekreterare som hen har kontakt med under placeringen eller när barnet har beviljats en kontaktperson/kontaktfamilj.

Familjehemssekreterarna arbetar med att rekrytera familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Familjehemmen får utbildning samt stöd och handledning för sitt uppdrag.

Familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer får ersättning för sina uppdrag. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har riktlinjer för ersättningen.

Kontakta oss
RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08.30–17.30
tisdag-torsdag: klockan 08.30–16.00
fredag: klockan 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12.00-13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.