Serveringstillstånd

1. Serveringstillstånd i Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun är möjligheternas kommun, en plats där människor ska känna sig trygga och trivas och våga leva livet tryggt och aktivt. Detsamma gäller alla de som besöker vår stad. Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun för alla de som bor och vill bo här, och för alla de som vill besöka oss.

I Oskarshamn ska alkoholservering ske på ett ansvarsfullt och seriöst sett som tar hänsyn till människors hälsa och trygghet. I Oskarshamns kommun är det samhällsbyggnadskontoret som hanterar handläggningen av serveringstillstånd och ansvarig nämnd för detta är samhällsbyggnadsnämnden.

För att tydliggöra vad som förväntas av den som söker eller redan har ett serveringstillstånd har Oskarshamns kommun antagit riktlinjer för alkoholservering. Se även riktlinjer för uteserveringar.

2. Viktigt att veta vid ansökan om serveringstillstånd

 Krav på dig som ansöker om serveringstillstånd

 • Du som ansöker måste ha fyllt 20 år.
 • Du får inte vara dömd för något brott de senaste åren.
 • Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet. Till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid.
 • Du ska kunna redogöra för finansieringen av verksamheten.
 • Du ska göra ett kunskapsprov för att visa att du har nödvändiga kunskaper om alkohollagstiftningen. Kunskapsprovet gör du hos kommunen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan för provet. Om du redan har gjort provet eller kan visa på erfarenhet av alkoholservering, kan det vara så att du inte behöver göra provet. Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten som till exempel; ägare, finansiär eller restaurangchef.

Krav på serveringsstället

 • Det ska finnas ett eget kök.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Merparten av maträtterna ska vara tillredd från råvara.
 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Den ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, till exempel kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna.
 • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Det kan till exempel handla om störningar för grannar, ungdomshänsyn och kända geografiska problemområden.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs om alkohollagstiftningen vid kunskapsprover. 

3. När behövs det ett serveringstillstånd?

Du som ska servera alkohol behöver nästan alltid ansöka om serveringstillstånd. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen. Tillståndet kan vara tillfälligt eller gälla återkommande under en viss tidsperiod eller gälla året runt (stadigvarande).

Exempel när serveringstillstånd behövs:

 • Restaurangverksamhet med alkoholservering.
 • Servering av alkohol till slutna sällskap som föreningar eller företag i festvåningar eller klubblokaler.
 • Tillfälligt serveringstillstånd behövs bland annat vid anordnande av festivaler, personalfester och bröllop.

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättningen att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Ansökan om serveringstillstånd kan också handla om att ett redan beviljat tillstånd behöver utökas, till exempel för uteservering eller förlängda öppettider.

4. När krävs inte serveringstillstånd?

Serveringstillstånd behövs inte om serveringen:

 1. sker utan vinstintresse och
 2. sker i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker och
 3. sker vid ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer samt
 4. att deltagarna inte betalar någonting förutom kostnaden för inköp av dryckerna.

Observera att alla fyra punkterna måste vara uppfyllda för att du inte ska behöva söka serveringstillstånd.

5. Ansöka om serveringstillstånd och handläggningstid

Olika tillstånd och ansökningar:

 • Ansökan om permanent tillstånd till allmänheten eller slutna sällskap – handläggningstid cirka två månader.
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten – handläggningstid cirka två månader. Vid större arrangemang exempelvis festivaler beslutas dessa av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott och handläggningstiden kan bli något längre.
 • Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap – handläggningstid cirka sex veckor.
 • Ansökan om cateringtillstånd – handläggningstid cirka två månader.

Avgiften för serveringstillstånd betalas in till: Plusgiro 32146-3

Skriv "serveringstillstånd och namnet på sökanden" i meddelandet.

6. För dig som redan har tillstånd

Om din verksamhet förändras kan du behöva anmäla detta till kommunen, eller i vissa fall göra en ansökan. Här hittar du de situationer där du enligt alkoholhollagen måste kontakta kommunen.

Vissa anmälningar går fort och är kostnadsfria. Andra händelser ska du ansöka om. Ansökningsavgiften är kopplad till hur lång tid ärendet tar att utreda.

Händelser där du enligt alkohollagen är skyldig att göra anmälan eller ansökan:

 1. Anmälan av serveringsansvarig personal. Ett serveringsställe måste alltid ha en person som är serveringsansvarig på plats. Denna ska vara lämplig för uppgiften och vara minst 20 år. Personen ska finns på stället som ägarens förlängda arm, det vill säga ha kontroll, kunskap och kunna bistå myndigheter vid tillsyn. Handläggningstiden är cirka en dag.
 2. Anmälan om enklare ändringar i bolaget (i styrelsen, adress eller liknande). Skicka in ett nytt registreringsbevis samt ny adress, telefonnummer med mera, kommunen behöver veta hur vi får tag på er. Vid ändrade ägarförhållande se punkt 5 eller 6 nedan. Handläggningstiden är cirka en dag.
 3. Ansökan om utvidgat tillstånd av tid/yta eller ändring av serveringstillståndet till exempel inriktning, ombyggnad eller annat. Om du vill få ändrad serveringstid, utökad yta eller har bytt inriktning på verksamheten fyller du i blanketten. Handläggningstiden är cirka sex veckor.
 4. Utökad serveringstid. Handläggningstiden är cirka sex veckor.
 5. Ansökan om ägarbyte i bolaget. Handläggningstiden är cirka två månader. 
 6. Anmälan om upphörande eller nedläggning av verksamheten. Ett serveringstillstånd som inte längre används ska återkallas, exempelvis vid ägarbyte eller nedläggning. Fyll även i en restaurangrapport. Vid konkurs eller dödsbo, prata med förvaltaren som får höra av sig till Oskarshamns kommun. Handläggningstiden är cirka sex veckor.
 7. Ansökan om cateringtillstånd. Handläggningstiden är cirka två månader.
 8. Anmälan om provsmakning. Handläggningstiden är cirka sex veckor.
 9. Anmälan om kryddning av sprit. Handläggningstiden är cirka sex veckor.
 10. Anmäla lokal vid catering till slutet sällskap (här krävs att man sedan tidigare har ett stadigvarande serveringstillstånd för catering till slutet sällskap).

7. Hur går handläggningen till?

Så här brukar kommunens hantering av ett ansökningsärende se ut:

 1. Ansökan kommer in till kommunen och registreras.
 2. När ansökningsavgiften är betald granskas den av handläggare. Om din ansökan behöver kompletteras med fler uppgifter blir du kontaktad.
 3. När ansökan är komplett skickas den ut på remiss till berörda förvaltningar och myndigheter.
 4. Under remisstiden görs en utredning hos kommunen. Handläggaren gör även ett besök på serveringsstället.
 5. Utredningen kommuniceras med dig så du får möjlighet att kommentera den.
 6. Utredningen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden som ska fatta beslutet.
 7. Beslut fattas.
 8. Överklaga? Är du inte nöjd med beslutet kan detta överklagas skriftligt inom tre (3) veckor från den dag du fick del av beslutet. Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar till exempel genom att ange beslutsdatum och diarienummer. Skrivelsen ska vara ställd till Förvaltningsrätten i Växjö och vara undertecknad av dig. Skrivelsen ska lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 706, 572 28 Oskarshamn.

8. Tillsyn

Kommunen är tillsammans med framförallt polismyndigheten ansvarig för tillsyn av restaurangnäringen och detaljhandelsförsäljningen av öl och tobak. Varje tillståndshavare måste en gång per år redovisa sin omsättning av alkoholdrycker till kommunen. Den årliga tillsynsavgiften som tillståndshavaren måste betala till kommunen baseras på denna omsättning.