Skolskjuts läsåret 2018/2019

En gul buss kör på en landsväg.

KLT, som sköter den operativa skolskjutsplaneringen för Oskarshamns kommun, håller för närvarande på att färdigställa nästa läsårs turer för samtliga elever som är berättigade skolskjuts. I vecka 32 kommer brev skickas ut till berörda elever där tider och hållplatser för just deras skolskjutstransport meddelas. För några elever kommer det innebära en förändring jämfört med föregående läsår. Det kan gälla att uppsamlingsstället har förändrats eller att transporten sker med ordinarie linjetrafik istället för specifikt upphandlad skolskjuts.

Inför kommande läsår har det styrande dokumentet för skolskjutsregler i Oskarshamns kommun uppdaterats. Det nya dokumentet bygger på tidigare regelverk och de lagar som finns gällande skolskjuts. Förtydligande har bland annat gjorts gällande områdena lagregler, överklagan, vem som är berättigad skolskjuts, avstånd, växelvis boende och avvikelserapportering.