Länsstyrelsen godkänner plats för ny arena

Henrik Andersson, Lucas Lodge och Andreas Erlandsson står framför en ekdunge och blir fotograferade.

På måndagen kom ett efterlängtat besked från länsstyrelsen – kommunens förslag om att bygga en centrumnära arena har godkänts.

 – Det känns väldigt bra att vi landade rätt i vår ansökan och att vi kommer vidare med projektet, säger kommundirektör Henrik Andersson.

För att kunna gå vidare med förslaget att bygga en arena längs Döderhultsvägen lämnades samrådsansökan till länsstyrelsen i december, efter kommunstyrelsens beslut 29 november. I samrådet redovisar kommunen hur förslaget tar hänsyn till natur och miljö, och länsstyrelsen bedömer hur djur- och växtliv påverkas av byggnationen. De stora frågorna har varit värdefulla ekar och eventuella skalbaggar.

Beskedet från länsstyrelsen är att förslaget kan godkännas och man hänvisar bland annat till att anläggningens utformning och placering har utretts och anpassats för att i möjligaste mån spara träd med höga naturvärden på platsen. 

 – Det är glädjande och visar att vi har tänkt rätt runt miljö och natur i området. Nu går vi vidare med projektet tillsammans med inblandade föreningar, och nästa steg är att ta fram underlag inför ett politiskt investeringsbeslut, säger Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande.

Länsstyrelsen redovisar också ett antal förbud i sitt beslut, som att ingen avverkning får göras från 1 april till 15 juli för att inte störa fåglar som häckar samt att det inte får förekomma belysning som lyser upp skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd.

Vad händer nu

Förslaget till nästa steg blir att handla upp en projekteringsledare som ska hjälpa kommunen att ta fram en programhandling. Programhandlingen utgår från de behov som en ny arena ska lösa. Där tas hänsyn till platsens förutsättningar och hur publik- och logistikflöden ska lösas, drift och förvaltning, energi med mera ska hanteras. Dessutom anställs en projektledare som kan börja med upphandlingsfrågor och strukturera upp tidplanen. Parallellt har arbetet med en ny plats för racketsporter påbörjats. Den behöver gå i takt med övriga processer eftersom tennishallen kan rivas först när en ny finns på plats.

Tillsammans med IK Oskarshamn och näringslivet behöver också en robust plan för finansiering tas fram. IK Oskarshamn fick besked om länsstyrelsens beslut på måndagen.

 – Politiken kommer ta vissa beslut under arbetets gång, men någon gång i höst bör  fullmäktige besluta om upphandlingsform och upphandla och kontraktera konsult eller entreprenör eller både och, säger Lucas Lodge.

Först under 2024 kan beslut om investeringar och beslut om bygglov tas. Hur lång tid det tar att bygga en nya arena är osäkert.

 – Vi tror att det tar ungefär två år, det är vad det tagit för andra kommuner, säger Henrik Andersson.

Här på oskarshamn.se kan du följa arenafrågan och få mer information.