Lämna in synpunkter på konstpolicyn för Oskarshamns kommun

Två byggnader bredvid varandra med konst målad på väggarna.

Nu har du chansen att ta del av remissförslaget till konstpolicyn för Oskarshamns kommun och lämna in dina synpunkter.

Konst har en viktig roll i det offentliga rummet. Den kan göra en plats attraktiv samt skapa tänkvärda upplevelser för människor, den kan även skapa glädje och trivsel. Konsten ska vara en naturlig del av den bild som Oskarshamns kommun förmedlar och den ska vara en del av det offentliga samtalet, som en part i demokratin och kommunens demokratiska processer.

Konsten ger energi och ett vitalt konstliv ska aktivt medverka till kommunens utveckling och tillväxt och att Oskarshamns kommun är attraktiv för boende, besökare och näringsliv. Konsten ska vara fri och spegla historiska och kulturella dimensioner samt bygga broar mellan människor med olika kulturell bakgrund.

Nuvarande konstpolicy för Oskarshamns kommun fastställdes 2015-04-13, § 60, av kommunfullmäktige. Bildningsförvaltningen har på uppdrag av bildningsnämndens presidium gjort en översyn av och tagit fram ett förslag till reviderad konstpolicy för Oskarshamns kommun.

Konstpolicyn är ett övergripande dokument som beskriver syfte och ansvarsfördelning gällande kommunens offentliga konst. I förslaget till reviderad konstpolicy tydliggörs avsikten med den offentliga konstens hanterande och upplevelsevärde och konstnärernas viktiga betydelse för allas behov av estetisk stimulans. Den är avsedd att gagna möjligheter till upplevelser i det offentliga rummet och där dessa skapar reflektioner och tankar som i sin tur bidrar till personlig utveckling. I förlängningen kan värdet av en konstpolicy öka lusten och trivseln i att växa upp och leva i en kommun som bejakar dessa värden.

I uppdraget från bildningsnämndens presidium ingår även att ta fram riktlinjer för förvaltning av offentlig konst i Oskarshamns kommun. Riktlinjerna beslutas av bildningsnämnden och ska utgöra ett stöd och förtydliga ytterligare kring organisation, samverkan och förvaltning.

Konstpolicyn är nu ute på remiss där privatpersoner och organisationer kan ta del av remissförslaget och lämna in synpunkter.

Oskarshamns kommuns konstpolicy – Remissförslag

Protokollsutdrag från Bildningsnämndens sammanträde den 2021-06-09 – Oskarshamns kommuns konstpolicy

Lämna in dina synpunkter senast den 24 september 2021 till kulturhuset@oskarshamn.se!