Klart med anslag för att sanera Kopparverkstomten

En grävmaskin arbetar på en stor hög jord.

Naturvårdsverket har beslutat att Oskarshamns kommun får hela det sökta anslaget för att sanera Verkstaden 18, Kopparverkstomten. Totalt handlar det om 117,7 miljoner kronor.

En del förberedelser inför saneringen, till exempel projektering och undersökningar, har redan genomförts med tidigare beslutade bidragsmedel från Naturvårdsverket. Nu under våren fortsätter förberedelserna.

Det första som kommer att göras är att handla upp entreprenör och förbereda de beslut som krävs för att åtgärda området. Det arbetet pågår nu under våren. Själva saneringen kan komma i gång under hösten 2022.

Går allt enligt plan ska hela projektet vara färdigt, inklusive efterföljande miljökontroll 2025.

Saneringen kommer innebära att förorenade massor ner till grundvattennivå kommer schaktas bort och deponeras i den deponi som iordningställdes för hamnsaneringen. Ett tätningsskikt av bentonitmattor kommer att läggas ut. Därefter återfylls med rena massor.

– Det är glädjande att saneringen av Verkstaden 18 kommer i gång eftersom det är en av de ursprungliga källorna till att hamnbassängen har förorenats, säger Rolf Persson, kommunens beställarombud för saneringen av Kopparverkstomten.

Ett av länets mest prioriterade projekt

Kopparverket är ett av Kalmar läns mest förorenade och prioriterade objekt, framförallt för dess allvarliga risker för människors hälsa och miljö. Att sanera området är viktigt för att minska spridningen av tungmetaller och dioxiner till Östersjön.

Kopparverket är den huvudsakliga källan till de förorenade sedimenten i hamnbassängen. Anledningen till att hamnsaneringen genomfördes först var att spridningen från sedimenten var betydligt större än spridningen från föroreningarna på land.

 – Länsstyrelsen har under flera år arbetat, som länken mellan kommunen och Naturvårdsverket, för att få till en åtgärd på området. Det har varit av största vikt att beskriva riskerna med objektet och behovet av medel för en åtgärd för Naturvårdsverket. Länsstyrelsen är mycket nöjd med beslutet att ansökan nu har beviljats, säger Lill Thunberg, samordnare förorenade områden vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Om Kopparverket

Kopparverket i Oskarshamn bedrevs på fastigheten Verkstaden 18 från 1918 fram till 1969. Vid verket utvanns metaller, främst koppar, ur så kallade kisbränder av svavelkis. Under åren 1918–1937 kompletterades kopparverket med ett saltverk, ett verk för utvinning av kobolt och zink, en kopparraffineringsanläggning samt ett sintringsverk för framställning av järnsinter. År 1937 fick kopparverket en mer kemisk inriktning med svavelsyrafabrik, anläggning för framställning av saltsyra, natriumsulfat och vägsalt. Under andra världskriget tillverkades även foderfosfater till lantbruket.