Uppdatering om kulturmiljöprogram för Oskarshamn stad

karta över oskarshamn stad där olika områden är markerade enligt förstudiens resultat.

Under vintern 2021 utfördes en förstudie med syfte att peka ut kulturhistoriskt intressanta områden i staden. Förstudien resulterade i flera områden som bör utredas vidare. Dessa områden finns markerade på kartan och i förteckningen längre ned.

Kulturmiljöprogram för Oskarshamn stad

Syftet är att identifiera enskilda byggnader och natur- eller parkmiljöer som är av särskilt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde.

Programmet ska sedan fungera som stöd i kommunens planering för framtida utvecklingsplaner och bygglovshandläggning, men även som kunskapsunderlag för berörda fastighetsägare.

Arbetet kommer ske i olika etapper där vi nu avslutat en förstudie som identifierade de miljöer som sedan bör tas med i programmet.

Förstudien utfördes av Byggkult AB, som under november månad 2021 fältinventerade och fotograferade på olika platser i Oskarshamn stad.

Nästa steg

Nästa steg är nu att ta fram områdesbeskrivningar för respektive område genom att beskriva området och ge råd och riktlinjer för en hållbar utveckling.

Områdesbeskrivningarna utförs av Kalmar läns museum och de kommer under sommaren och en bit in på hösten fältinventera och fotografera på olika platser i Oskarshamn stad.

Beskrivningarna presenteras senare i höst på vår webplats.

Förstudiens intressanta områden

 1. Centrum och inre hamn 
  Omfattar hela centrum, huvudsakligen stadens stadsplan från 1845 och utvidgningen från 1898. Inkluderar bland annat den äldsta delen av staden, Jungner, kraftvärmeverket, Norra vattentornet. 
 2. Orrängen 
  Bostadsområde med stadsplan från 1926 och villabebyggelse från 1900-talets första decennier samt flerbostadshus från 1940- och 50-tal. 
 3.  Södertorn, Åsa 
  Bostadsbebyggelse med flerbostadshus, villor och radhus huvudsakligen från 1950-70-tal. 
 4. Gröndal 
  Bostadsområde med villabebyggelse från olika tidsspann, de äldsta från före 1921, i övrigt huvudsakligen från 1940-60-talet. 
 5. Trekanten, Kristineberg 
  Bostadsområde med villor och flerbostadshus från 1970-talet. 
 6. Gunnarsö 
  Semesterby med stugor från 1950-talet och senare. 
 7. Mysingsö 
  Fritids- och bostadsbebyggelse från 1950-talet och senare. 
 8. Norrtorn 
  Bostadsområde med flerbostadshus planlagt 1967. 
 9. Humlekärrshult 
  Villaområde med tidstypiska fristående villor från omkring 1960-70-talen. Enhetligt utformade med övervägande platta tak, perspektivfönster och mexisten. 
 10. Kolberga 
  Bostadsområde med stadsplan från 1926 och villabebyggelse från huvudsakligen 1930- till 50-tal. 
 11. Mockebo västra del 
  Bostadsbebyggelse med mycket välbevarade postmodernistiska villor huvudsakligen från omkring 1980 
 12. Mockebo östra del 
  Stadsplan från 1926, blandat villabebyggelse från olika tider. 
 13. Saltvik 
  Hamn- och varvsplats med varierad bostadsbebyggelse från 1800-talet och framåt. 
 14. Döderhult samhälle 
  Bostadsområde med sammanhållen bebyggelse från 1920-30-tal, utvidgat 1960-70 tal. 
 15. Rödsle 
  Bostadsområde med villor. I norra delen 1970-tal, 1,5-plan, postmodernism. I södra delen 1960-tal, 1-plan. Väldigt sammanhållen bebyggelse. 
 16. Norrby 
  Bostadsområde med sammanhållen bebyggelse från olika tidsspann. Villor byggda på 1910- till 1930-tal och utbyggt och förtätat med fler villor på 1960-1970-tal. 

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som lyfter fram och beskriver
värdefulla kulturmiljöer i ett avgränsat område. Dessa miljöer ger tillsammans
en bild av områdets historia och de anses vara särskilt viktiga att vårda
och bevara.

Kulturvärden och kulturmiljöer är ett allmänt intresse och hur dessa miljöer
ska hanteras styrs av flera svenska lagar, främst kulturmiljölagen, plan- och
bygglagen och miljöbalken.