Eldningsförbud tillsvidare

Eldningsförbud

[Uppdaterad 2018-08-03 kl 16:30]

Information in english and german.

Beslut om återinfört skärpt eldningsförbud

Från och med idag, 3 augusti klockan 18.00 råder skärpt eldningsförbud, vilket innebär följande:

 • Det är förbjudet att använda alla former av grillar utomhus, med undantag för
  • egen trädgård
  • restauranger inom eget verksamhetsområde
  • offentliga tillfälliga evenemang efter besiktning på plats av räddningstjänsten

Räddningstjänsten uppmanar även allmänheten att göra sitt yttersta för att inte nya bränder ska uppstå. Detta innefattar bland annat att inte slänga fimpar i naturen.

Räddningstjänsten följer regelbundet brandriskvärden och väderprognoser från SMHI och använder detta som underlag vid bedömning. För att under veckan ha sett bättre ut har brandriskvärdena nu förändrats drastiskt till det sämre. Under dagen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) även utfärdat nedanstående myndighetsmeddelande:

"Under helgen kommer brandrisken i södra och mellersta Sverige att öka till några av de högsta värdena som någonsin uppmätts. Prognoserna visar även på mycket starka vindar. Kombinationen innebär stor fara för liv och hälsa, då södra och mellersta Sverige är tätbefolkat.

Allmänheten uppmanas att följa rådande eldningsförbud där man befinner sig och göra sitt yttersta för att inte nya bränder ska uppstå.

Tänk på att om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig. En liten gnista kan skapa en stor brand som snabbt kan få stora konsekvenser."

Med anledning av detta har räddningstjänsten gjort bedömningen att grillning innebär så stora risker för människors liv och hälsa att ett förbud åter är motiverat och fattat därför detta beslut.

Uppmaning till skogs- och lantbruk

Under helgens extrema förutsättningar uppmanas även till stor försiktighet inom skogs- och lantbruk.

Ytterligare information

För ytterligare information, kontakta Trygghets- och Larmcentralen på telefon 0480-45 95 95.

___________________

[Uppdaterad 2018-07-30 kl 16.10]

 

Upphävning av det skärpta eldningsförbudet.

Vädret under helgen har inneburit att brandrisken i Kalmar län minskat. Enligt prognoserna kommer brandrisken även framöver ligga på lägre nivåer än den senaste tidens extremvärden.

Med anledning av detta upphäver räddningstjänsterna i Kalmar län, från och med idag 30 juli kl. 15.00, det skärpta eldningsförbud som innebar att det var förbjudet att använda alla typer av grillar, trangiakök och liknande utomhus. Istället återgår kommunerna till ett generellt eldningsförbud.

Det generella eldningsförbudet innebär följande:

 • Det är tillåtet att använda alla typer av grillar, trangiakök och liknande utomhus, under förutsättning att detta sker på ett säkert sätt.
 • Eldning utomhus (eldning av grenar, ris, löv, gräs osv.) är förbjuden.

Att en lättnad av förbudet nu sker innebär inte att det är helt riskfritt att grilla utomhus. Räddningstjänsten vill därför betona följande:

 • Grillning sker alltid på egen risk och den som grillar har ett strikt ansvar, även om grillning inte är förbjudet. Därför måste stor försiktighet iakttas.
 • Engångsgrillar innebär högre risker för brand än vanliga grillar. Ska engångsgrill ändå användas måste extra stor försiktighet iakttas.

Vid grillning rekommenderas att:

 • Grilla på obrännbart underlag
 • Håll ordentligt avstånd till brännbart material
 • Håll ordentligt avstånd mellan grillen och marken
 • Ha släckutrustning tillgänglig
 • Ha grillen under uppsikt hela tiden ända tills den är helt släckt

Frågor och svar

Varför upphävs det skärpta eldningsförbudet/grillförbudet?

Räddningstjänsten använder sig av flera parametrar, eller mätvärden, för att avgöra hur stor brandrisk det är. Det är handlar bland annat om hur mycket nederbörd (regn) som kommit, temperaturen och hur pass fuktigt det är på nätterna.

När det skärpta eldningsförbudet kom var alla dessa värden exceptionellt höga, nu har de sjunkit till normalt höga, och därför behövs inte det skärpta eldningsförbudet (förbud att grilla) längre.  

Jag har inte fått något, eller så mycket regn den senaste tiden. Hur kan ni då ta bort förbudet?

Eldningsförbudet finns kvar. Och det är fortfarande extremt torrt ute i skog och mark. Du behöver även vara försiktig när du exempelvis grillar eftersom det är torrt.

De mer fuktiga nätterna som brukar komma till augusti, och som nu är här, är en av orsakerna till att det skärpa eldningsförbudet kan upphävas.

Men du behöver fortfarande vara försiktig som sagt, det behöver du alltid!  

Hur vet jag hur torrt det är hos just mig? Hur stor brandrisk är det här där jag bor?

Det är svårt att ge något generellt svar på detta. Du är alltid välkommen att höra av dig till räddningstjänsten med dina frågor, kontakta vår Servicecenter på 0491-880 00, servicecenter@oskarshamn.se eller  hör av dig till oss på annat sätt så ser vi hur vi kan hjälpa dig.

_________________

[Uppdaterat 2018-07-23]

Nya skärpta riktlinjer gällande eldningsförbudet i Kalmar län
SMHI uppdaterar om brandrisken i olika områden. 
Det är Räddningstjänsten som beslutar om eldningsförbud.

På grund av den extrema torka som råder i Kalmar län införs nya riktlinjer gällande eldningsförbudet från 23 juli klockan 12.00

Eldningsförbudet i Kalmar län råder sen tidigare. Nu är det även förbjudet att nyttja alla typer av grillar, trangiakök och liknande. Elgrill undantaget. Detta beslut gäller samtliga kommuner i Kalmar län och omfattar alla platser, såväl egen tomt. Förbudet gäller tills ny information kommer.

Information från 2018-07-06 gällande arbete i skog, mark och på åkrar.

Avstå från att använda skogs- och markberedningsmaskiner. Det är extremt torrt i hela länet och risken för skogsbrand är väldigt stor. Uppmaningen kommer från Länsstyrelsen och räddningstjänsterna i Kalmar län.

En vanlig orsak till skogsbränder är gnistor från skogsmaskiner och då framför allt från kedjorna på markberedningsmaskiner. Flera skogsbolag har redan valt att stoppa planerat skogsarbete både i länet och i andra delar av Sverige. För att undvika att bränder uppstår vädjar vi nu till alla att undvika användning av skogs- och markderedningsmaskiner under dessa extrema förhållanden.

Om arbete ändå måste genomföras är det av stor vikt att man följer de branchgemensamma riktlinjerna "riskhantering avseende brand vid skogsarbete". Kontakta gärna räddningstjänsten för att stämma av vad som gäller lokalt.

Liksom vid arbete i skogen bör man även vidta försiktighetsåtgärder vid skördearbete på åkrar. Även där kan en brand sprida sig snabbt.

Prognosen visar att det kommer att råda extremt stor risk för skogsbrand kommande vecka, därför är det viktigt att alla är extra försiktiga, såväl privatpersoner som privata markägare och skogsbolag.

Innom samtliga kommuner i Kalmar län råder det sen en tid tillbaka eldningsförbud.