Deklaration för en stark demokrati

Kommunalråd Andreas Erlandsson håller upp en undertecknad deklaration för en stark demokrati.

Signering av Deklaration för en stark demokrati

Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län, Kalmar läns museum och länets samtliga tolv kommuner vill arbeta tillsammans för att värna vår viktiga demokrati.

Vid en digital ceremoni på torsdagen undertecknade Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun tillsammans med kommunstyrelseordföranden, regionrådet Johanna Wyckman och Kalmar läns museums chef Örjan Molander Deklaration för en stark demokrati, som har tagits fram av kommittén Demokratin 100 år.

Undertecknandet gjordes tillsammans med Peter Örn som är ordförande för kommittén Demokratin 100 år. Tanken med deklarationen är att alla organisationer som undertecknar den ska åta sig att på olika sätt bidra till att målen i deklarationen uppfylls. Förutom allmänna ståndpunkter innehåller deklarationen även egna åtaganden som till exempel konkreta aktiviteter och insatser som ska genomföras under 2021 för att utveckla och stärka demokratin.

Oskarshamns kommun vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att under 2021 aktivt arbeta vidare med antal åtaganden för barn och ungas rätt att göra sina röster hörda, i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen, som nu är svensk lag.

Genom att arbeta med barn och ungas delaktighet, lyssna in och göra analyser utifrån barns bästa inför alla beslut som påverkar barn och unga kan vi bidra till att stärka barn och ungas demokratiska engagemang och känsla av delaktighet. På det sättet är vi med och skapar bärare av framtidens demokrati.

 – Demokratin bygger på respekt för allas lika värde och vi har alla ett ansvar för att värna den. Barn och unga är framtiden och nuet i Oskarshamns kommun och deras röster ska höras och tas in – det är en viktig del av vårt demokratiuppdrag, säger Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande.

Deklaration för en stark demokrati

Oskarshamns kommun värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att under 2021 aktivt arbeta vidare med barn och ungas rätt att göra sina röster hörda, i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen som nu är svensk lag.

Genom att arbeta med barn och ungas delaktighet, lyssna in och göra analyser utifrån barns bästa inför alla beslut som påverkar barn och unga kan vi bidra till att stärka barn och ungas demokratiska engagemang och känsla av delaktighet. På det sättet är vi med och skapar bärare av framtidens demokrati.

Oskarshamns kommuns åtaganden

1. Vi kommer under våren 2021 Implementera rutiner för att genomföra barnkonsekvensanalyser, där barn ska ha möjlighet att höras, inför beslut som påverkar barn och unga.

Detta är en åtgärd som kommer att öka kunskapen om barns rätt att bli hörda internt hos kommunens medarbetare samtidigt som fler barn i kommunen faktiskt kommer att få sina röster hörda. Detta ökar medvetenheten om det demokratiska systemet, internt såväl som externt.

2. Under hösten 2021 kommer fyra unga kommunutvecklare med huvuduppdraget att arbeta för ungas delaktighet att vara anställda på kommunen. Bakgrunden till detta är att ungdomar i Oskarshamn utryckt en önskan att vara mer delaktiga. En önskan som kommunen på detta sätt tillvaratar.

3. Vi är barnens Oskarshamn – barn och ungas deltagande i samhällsplaneringen

I den översiktsplan som tas fram under 2021 förstärks vikten av barn och ungas delaktighet och inflytande i samhällsplaneringen genom viljeinriktningen:

”Oskarshamns kommun ska byggas för barn och av barn, genom att barns röster hörs och tas in. I Oskarshamns kommun tar barnen en självklar plats och präglar det offentliga rummet.”

4. Vi kommer via våra digitala kanaler kommunicera till alla invånare att vi undertecknat Deklaration för en stark demokrati, samt exempel på hur vi arbetar med barn och ungas delaktighet. Detta kommer vi att göra tillsammans med barn och unga.