Covid-19 konstaterat på boende

Kommunvapnet i blått och gult med blå text Oskarshamns kommun centrerat på två rader under.

Covid-19 konstaterat på ett äldreboende i Oskarshamns kommun

Under tisdagen konstaterade Region Kalmar län att två personer på ett äldreboende i Oskarshamns kommun har testats positivt för covid-19.

Personerna uppvisade förkylningssymtom och åtgärder vidtogs direkt för att undvika vidare smittspridning. Smittskyddet inom Region Kalmar län kontaktades och de tog beslut att testa personerna som uppvisade symtom. Idag kom resultatet tillbaka och visar alltså att personerna har covid-19. Personerna vårdas på boendet enligt de hygienrutiner som smittskyddet rekommenderar.

Alla direkt berörda på det aktuella boendet har informerats eller kommer att informeras under dagen, inklusive personal, brukare och anhöriga. Med hänvisning till sekretess kommer ingen vidare information lämnas om vilket boende det gäller.

Personalen som arbetar på boendet har gått över till så kallad kohortvård, vilket innebär att smittade personer och personer med symtom isoleras från övriga boenden. Personalen använder utökad skyddsutrustning, som de tränats i att använda, och den personal som vårdar sjuka tar inte hand om de som är friska. Det finns även personal som bekräftats smittade på boendet, och det pågår en dialog med regionen om vidare smittspårning av personalen.

 – Vi har, med mycket goda hygienrutiner, lyckats hålla smittan utanför våra boenden under lång tid efter att samhällsspridning konstaterades i länet. Det är tack vare medarbetare som varit noga med hygienrutiner och orkat hålla i och hålla ut, säger socialchef Anna Lindquist.

Följsamheten till basala hygienrutiner har under maj månad mätts i socialförvaltningens verksamheter i kommunen med mycket gott resultat. Följsamheten ligger på 88,8 procent i Oskarshamns kommun. SKR:s har gjort samma undersökning under våren där 7 800 medarbetare i 71 kommuner observerats, och följsamheten låg då på 59,2 procent.

 – Det är tack vare ett strategiskt arbete med utbildningsinsatser, riktlinjer och rutiner vi har kunnat få så fina siffror. Våra medarbetare har gjort en stor insats under våren, säger Anna Lindquist.

Besöksförbud råder sedan en tid tillbaka på samtliga äldreboenden, och detta kommer fortsätta gälla minst sommaren ut.