Sanering av Verkstaden 18

Om projektet

Den gamla kopparverkstomten i Oskarshamn, Verkstaden 18, är belägen intill Oskarshamns hamnbassäng mellan Liljeholmens fabrik och Press Kogyo. I dag finns det ingen verksamhet på området, men för drygt 100 år sedan etablerades Oskarshamns kopparverk på platsen och bedrev verksamhet fram till 1969. Det gamla kopparverket är en av de största källorna till utsläppen av föroreningar i Oskarshamns hamnbassäng. Hamnbassängen som var kraftigt förorenad av tungmetaller och dioxin är färdigsanerad sedan två år tillbaka. Nu tar Oskarshamns kommun nästa steg för ett renare Östersjön och sanerar den gamla kopparverkstomten.

Oskarshamns kommun som är huvudman för projektet har fått 126,3 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen Kalmar län för att genomföra saneringen.

Målet med saneringen av kopparverkstomten, Verkstaden 18, är att minska den existerande akuta risken för skada på hälsa och miljö. Åtgärden har vidare som målsättning att reducera den långsiktiga risken för spridning av högt prioriterade (särskilt farliga) tungmetaller, organiska miljögifter som dioxiner från de förorenade jord- och fyllnadsmassorna på fastigheten. Människor och djur ska i framtiden kunna röra sig fritt på området utan hälso- och miljörisker.

Varför behöver kopparverkstomten saneras?

Under åren 2016 till 2020 sanerades hamnbassängen i Oskarshamn. 420 000 kubikmeter förorenade sediment muddrades, avvattnades och transporterades till en lokal deponi för farligt avfall i Oskarshamn. Som ett sista steg täcktes svårmuddrade delar av hamnbassängen. Projektet finansierades till störst del av Naturvårdsverket men även av Oskarshamns kommun och SAFT.  Men än är arbetet för ett renare Östersjön inte klart. Under hösten 2020 genomfördes ett omfattande undersöknings- och utredningsarbete på Verkstaden 18 för att säkerställa att inte föroreningar på området skulle återkontaminera hamnbassängen. Resultatet av undersökningarna visade att föroreningar på fastigheten sprids till omgivningen från de förorenade massorna. Provtagningar bekräftade också att det pågår en spridning av tungmetaller och dioxiner till den nyligen sanerade hamnbassängen och Östersjön.

Cirka 50 ton arsenik, 350 ton koppar, 250 ton bly och 400 gram dioxiner kommer att tas bort i samband med saneringen av kopparverkstomten.

Så här går saneringen till

Den 7 oktober 2022 togs det första spadtaget för projektet. Peab, som har handlats upp som entreprenör för åtgärderna, är nu i full gång med att sanera den gamla kopparverkstomten. De första arbetena som genomfördes under slutet av 2022 var att riva den gamla laboratoriebyggnaden på området.

Projektet kommer att hantera cirka 90 000 kubikmeter massor. På kommunens deponi för farligt avfall på Storskogen har en 7000 kvadratmeter stor behandlingsyta anlagts. Massorna som schaktas upp på kopparverkstomten transporteras dit för sortering. Cirka 30–40 procent av massorna som schaktas kan användas för återfyllning på kopparverkstomten. De massor som inte kan återanvändas deponeras på kommunens deponi för farligt avfall på Storskogen i Oskarshamn.

Området schaktas ned till grundvattennivå och återfylls med rena massor. I fyllningen anläggs ett tätskikt. Längs med vattenkanten läggs ett vertikalt filter. Saneringen beräknas pågå fram till mitten av 2024.

Historik

1918 etablerades kopparverket invid hamnbassängen i Oskarshamn. Vid kopparverket bedrevs tung metallurgisk och kemisk-teknisk industri från 1918 fram till 1969. Verksamheten gav upphov till stora mängder förorenade restprodukter med mycket höga halter av tungmetaller som till exempel arsenik, koppar och bly. Marken på Verkstaden 18 innehåller också en av Sveriges största dioxinförekomster kring Östersjön. Biprodukter från industrin släpptes ut i hamnbassängen vilket resulterade i kraftigt förorenade sediment. Dessa sediment har under årens lopp använts för att fylla ut mark- och vattenområden vid hamnbassängen.

Kontaktperson för projektet

Rolf Persson, beställarombud Oskarshamns kommun
E-post: rolf.persson@oskarshamn.se
Telefon: 0491-880 00