Ny arena – utredning

Entré till Arena Oskarshamn

Här är vi just nu

Kommunfullmäktige har fattat ett inriktningbeslut om att en ny arena för ishockey med möjlighet till evenemang, med en kapacitet för cirka 4 500 åskådare, ska byggas i Oskarshamns kommun. Efter förslag från kommunstyrelsen beslutade kommunfullmäktige den 9 maj 2022 att den nya arenan ska byggas på platsen där nuvarande tennishall ligger.

I slutet av januari 2023 kom besked från länsstyrelsen – kommunens förslag om att bygga en centrumnära arena har godkänts.

För att kunna gå vidare med förslaget att bygga en arena längs Döderhultsvägen lämnades samrådsansökan till länsstyrelsen i december, efter kommunstyrelsens beslut 29 november. I samrådet redovisar kommunen hur förslaget tar hänsyn till natur och miljö, och länsstyrelsen bedömer hur djur- och växtliv påverkas av byggnationen. De stora frågorna har varit värdefulla ekar och eventuella skalbaggar.

Nästa steg blir nu bland annat att utse eller anställa en projektledare. I höst väntas beslut om upphandlingen och under 2024 beslut om investeringar och bygglov. Därifrån och till en färdig arena är det minst två år. 

Frågan om en hockeyarena och framförallt ytterligare en isyta har diskuterats i olika omgångar.

Bildningsnämnden har genomfört flera förstudier tidigare, både om att bygga om och bygga till Be-Ge Hockeycenter, samt en utredning om en nybyggd träningshall. IK Oskarshamn (IKO) har presenterat ett förslag på en nybyggd arena med tillhörande träningshall.

För att ta ett samlat grepp kring frågan fick kommundirektören i uppdrag att ta fram ett underlag för kommande politiska beslut.

En arbetsgrupp bildades:

 • Rolf Persson, dåvarande kommundirektör (nu projektledare för utvecklingsprojekt)
 • Henrik Andersson, dåvarande utvecklingschef (nu kommundirektör)
 • Kristina Erlandsson, samhällsbyggnadschef
 • Daniel Stenberg, fritidschef
 • Tobias Åstrand, ekonomichef
 • Lotta Lindgren, bildningschef
 • Susanne Kelly, fastighetschef
 • Olof Eriksson, anläggningschef, och Åsa Hällerstål, biträdande ekonomichef, har deltagit vid behov.

Arbetsgruppen har tittat på:

 1. Utredning avseende nuvarande Arena Oskarshamn
 2. Omvärldsbevakning
 3. Ekonomi och finansieringsalternativ
 4. Placeringsalternativ ny arena, inklusive infrastruktur
 5. Andra användningsområden av befintlig ishall
 6. Vilken evenemangsarena har Oskarshamn behov av

Arbetsgruppen har haft regelbundna avstämningar med representanter för IKO. Allt detta samlat är det underlag som togs upp på kommunstyrelsen den 14 december 2021.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2022 att gå vidare kring alternativet att bygga en ny arena, ett beslut som också tagits i kommunfullmäktige, 14 februari.

Här kan du ta del av en sammanfattning av utredningar och rapporter. Nedan kan du ta del av alla rapporter och utredningar i sin helhet.

Förutom frågan om att bygga en ny skola är beslutet om en ny eller ombyggd arena en av de mest omfattande frågor som kommunen behandlat på länge. Oavsett vilket alternativ som väljs, förutom att varken bygga nytt eller bygga om, är det ett omfattande åtagande som också sträcker sig över lång tid.

Vare sig det handlar om ett 30-årigt avtal med IKO för att garantera hyran i en ny arena, eller att investera i nuvarande arena och en ny träningshall så kommer det att behöva skapas utrymme i driftsbudgeten. I dagsläget är nettokostnaden i driftbudgeten för nuvarande arena 6, 1 miljoner kronor.

 • En ombyggnad av nuvarande arena och nybyggnad av en träningshall medför en nettokostnad i driftbudgeten på 13,9 miljoner kronor
 • Det förslag som IKO har presenterat innebär ett årligt åtagande för kommunen på 16 miljoner kronor under 30 år i dagens penningvärde. Detta enligt kalkylen om 325 miljoner kronor.

Under utredningen har en del nya frågor och alternativ väckts. Ett alternativ som kommit upp är möjligheten att använda nuvarande arena som en träningshall och inte bygga en ny träningshall i anslutning till en ny arena. En av fördelarna med detta är att man kan minska investeringskostnaden för ett nytt arenaområde med cirka 40 miljoner kronor. Den studie som har gjorts om alternativ användning av nuvarande arena landar dessutom i att det bästa alternativet är att den fortsätts användas som en ishall. En av anledningarna är att ishallsdelen i stor utsträckning är integrerad med simhallen framförallt vad gäller kyla och värme.

Om IKO:s förslag genomförs kommer kommunen fortsatt ha kostnader för befintlig arena. Även om arenan inte är i drift så belastas den fortfarande med kapitalkostnader.

En annan fråga som väckts är i vilken driftsform en ny arena ska drivas.

 • Ett alternativ kan vara att bygga och driva arenan i kommunal regi.
 • Ett annat alternativ kan vara att driva anläggningen via ett kommunalägt bolag. Detta skulle kunna göras i Kommunbolaget, UTAB, eller i ett nystartat arenabolag.

På lång sikt är det alltid mest ekonomiskt att äga en fastighet. Hur ett kommunalt ägande av en nybyggd arena skulle se ut behöver utredas vidare.

Arbetsgruppen har låtit ett företag som är specialister på kostnadsberäkningar för fastigheter gå igenom det underlag för en ny arena som IKO presenterat. Resultatet av genomgången visar på att arenan skulle bli betydligt dyrare att uppföra än de 325 miljoner kronor som presenterats av IKO. Det underlag som BK beräkningskonsulter redovisar summerar en kostnad på 536 miljoner kronor.

Förslaget bygger på att en privat aktör uppför en ny arena med IKO som hyresgäst.

Publikkapaciteten uppgår till 4 500 åskådare.

Kostnader i IKO:s förslag

Den årliga hyran är beräknad till 27 miljoner kronor. IKO betalar själva en hyra på 5 miljoner kronor till arenaägaren. Försäljning av loger och arenanamn samt evenemang ger IKO en intäkt på 6 miljoner kronor. Resterande 16 miljoner kronor täcks av ett bidrag från kommunen till IKO på 16 miljoner kronor. Detta enligt kalkylen om 325 miljoner kronor.

Plats för arenan

I samråd har IKO och kommunens arbetsgrupp kommit fram till att den lämpligaste platsen är i Kronoparken väster om E 22 och söder om Oskarshamns sjukhus.

Tidplan

Tidplanen fram till dess att en ny arena kan tas i bruk är till stor del beroende på om beslut överklagas i olika delar av processen. Arbetsgruppens bedömning är att den kortaste tiden är tre år och den längsta tiden är fem och ett halvt år.

IK Oskarshamns förslag

Bildningsnämnden har beställt en utredning som med utgår från de tidigare förstudierna och tar ett samlat grepp kring om- och tillbyggnad av befintlig arena samt nybyggnad av en träningshall på tidigare fastigheten Ängsknarren 2 (där Jysk tidigare låg).

Träningshallen skapar bra förutsättningar för ungdomsverksamheten. Takhöjden har satts till sju meter, vilket innebär att även J 18 och J20 kan spela sina matcher där. Det finns också en mindre läktare med plats för 90 åskådare. Om- och tillbyggnaden av befintlig arena görs framförallt vid östra skeppet och södra kortsidan samt huvudentrén.

IKO:s främsta invändning mot förslaget är att publikkapaciteten inte utökas.

Kostnader i detta förslag

Budgetramen för den totala investeringen uppgår till 137 miljoner kronor.

Tidplan för detta förslag

Tidplanen fram till dess att en ny träningshall och en om- och tillbyggd arena kan tas i bruk varierar mellan ett till tre och ett halvt år beroende på om beslut överklagas i olika skeden av processen.

Förslag att bygga om och till Be-Ge Hockey Center

För att ta reda på hur det ser ut i vår omvärld ställdes ett antal frågor till 15 kommuner med lag som spelar i SHL eller AHL. Vi har fått godtagbara svar från tolv av kommunerna.

Omvärldsbevakningen visar att Be-Ge Hockeycenter är den arena som har lägst publikkapacitet, jämfört med de tolv kommuner som svarat. Med utgångspunkt från årsredovisningarna för SHL-klubbarna för säsongen 2019/20 ser vi också att IKO är den klubb som har klart lägst biljettintäkter, 10,3 miljoner kronor, bara drygt hälften av den klubb som har näst lägst biljettintäkter.

Det är inte bara i biljettintäkter som IKO har de lägsta intäkterna i SHL, det gäller även intäkterna från lokal sponsring. Säsongen 2019/20 hade IKO 11,9 miljoner kronor i intäkter från lokala sponsorer. Den genomsnittliga intäkten för alla SHL-lag var 28,6 miljoner kronor.

Det främsta argumentet för att bygga en arena med högre publikkapacitet är att det krävs högre biljettintäkter för att kunna etablera laget i SHL. Samma analys måste då göras vad gäller intäkter från lokal sponsring. Om kommunen ska lägga en stor summa skattepengar på att bygga en ny arena bör också sponsringen från det lokala näringslivet öka.

Rapport från omvärldsbevakning

Sammanställning av omvärldsbevakning

I dag är nettokostnaden i driftbudgeten för nuvarande arena 6, 1 miljoner kronor. En ombyggnad av nuvarande arena och nybyggnad av en träningshall medför en nettokostnad i driftbudgeten på 13,9 miljoner kronor.

Den totala budgeten för om- och tillbyggnad av befintlig arena samt nybyggnad av en träningshall uppgår till 137 miljoner kronor.

Det förslag som IKO har presenterat, enligt den ursprungliga kalkylen om 325 miljoner kronor, innebär ett årligt åtagande med ett driftbidrag från kommunen på 16 miljoner kronor under 30 år i dagens penningvärde.

Arbetsgruppen har låtit ett företag som är specialister på kostnadsberäkningar för fastigheter gå igenom det underlag för en ny arena som IKO presenterat. Resultatet av genomgången visar på att arenan skulle bli betydligt dyrare att uppföra. BK beräkningskonsulter summerar till en kostnad på 536 miljoner kronor. Driftbidraget skulle alltså förmodligen behöva vara högre än 16 miljoner kronor, detta får i så fall avgöras i en förhandling mellan IK Oskarshamn och Oskarshamns kommun.

Kalkyl för ny arena

Bilden nedan är hämtad ur SKR:s skrift – Äga eller hyra verksamhetslokaler. Den visar att på lång sikt är det ett bättre alternativ att själv äga lokaler än att hyra.

Den minskade kostnaden över tid i alternativet äga lokaler själv kan främst förklaras med att kapitalkostnaderna minskar i takt med avskrivningar. Nedan redovisas kapitalkostnadsutvecklingen med utgångspunkt i en investering på 325 miljoner kronor som i IKO:s förslag.

Kalkyl med grafer

Arbetsgruppen föreslår att låta experter titta på frågan om att äga eller hyra för att se vilken drifts- och ägandeform som är bäst vid ett kommunalt ägande av arenan. De alternativ som bör studeras är ägande och drift i:

 • Kommunal regi
 • Kommunbolaget
 • UTAB
 • Nystartat arenabolag

Kommunstyrelsen beslutade den 14 december att olika former för ägande ska utredas vidare.

En arbetsgrupp har utfört en lokaliseringsutredning för att hitta den mest lämpliga platsen för en ny arena i Oskarshamn. Resultatet redovisades för kommunfullmäktige i april 2022. Sex olika placeringar presenterades, där "Tennishallen" föreslogs som den mest lämpliga placeringen. Valet av plats grundar sig bland annat på att platsen har hög tillgänglighet med anledning av befintlig kollektivtrafik och gång- och cykelvägar, driftsfördelar och samordningsvinster med Be-Ge Hockey Center samt att nuvarande detaljplan tillåter verksamheten.

På platsen finns idag en byggnad med flertalet aktiva idrottsverksamheter. Den den största aktören är Oskarshamns tennisklubb. Oskarshamns kommun avser att bygga upp en ny idrottsanläggning på annan plats för de aktörer som idag bedriver verksamhet i byggnaden.

Förslag placering av ny arena vid tennishallen

Förslag placering ny arena

En särskild arbetsgrupp inom bildningsförvaltningen har tittat på vad den befintliga arenan skulle kunna användas till om en helt ny byggs. En studie har gjorts över andra arenor i SHL och AHL.

Man kan konstatera att de flesta är ombyggda i omgångar och i grunden publikhallar. De hallar som inte har byggts om används numera som träningsishallar eftersom det inte gått att hitta andra användningsområden. Bildningsförvaltningens förslag, som även arbetsgruppen står bakom, är i följande ordning:

 1. Bevara befintlig ishall som träningsishall
 2. Bygga om till annan verksamhet för idrotts- eller kulturändamål
 3. Riva anläggningen

Andra användningsområden befintlig ishall 

Vid de samtal som förts med arrangörer och kultursektorn kommer det fram att det finns behov av någon form av konsertlokal. Det bör dock påpekas att en arena byggd främst för hockeyns ändamål inte är en optimal konsertarena.

Bedömningen är att det skulle kunna anordnas några konserter per år i en ny hockeyarena. Det behov som lyfts är dock en mer flexibel lösning i mindre format som är direkt anpassad för konserter. Verkstad 14 är ett exempel som nämnts, men även en scen som är mer anpassad för det unga musiklivet.