Steg 5 - Avslutande åtgärder

Karta över hamnbassängen i Oskarshamn med markerade områden. Grafik.

Områden aktuella för kompletterande täckning. Grafik: Joakim Schultzén, Empirikon

Som en sista åtgärd täcktes de förorenade sediment som finns kvar på hamnens botten i skrevor och mellan stenblock. Ytorna som har täckts upptar cirkaa 100 000 kvadratmeter. Täckningen förhindrar att förorenade sediment som finns kvar på hamnens botten fortsätter att spridas ut i Östersjön.

Täckningen består av två olika skikt. Underst lades ett grusfilter ut i två lager för att låsa fast de kvarvarande förorenade sediment som inte har varit möjliga att få upp med muddring. Över grusfiltret lades ett erosionsskydd som ska förhindra att täckningen skadas av de bottenströmmar som kan uppkomma. De dimensionerande strömmarna är propellerströmmar från de fartyg som rör sig i hamnbassängen. Två olika typer av erosionsskydd har använts. I farleden lades större sprängsten. Övriga delar har täckts med ett material som krossats till mindre storlek. 

De täckmassor som användes var berg som har sprängts när projektets deponi på Storskogen byggdes.  Berget krossades i rätt storlekar innan transport till hamnen. Lastbilar med täckmaterial från Storskogen körde via Åsavägen och Gröndalsbron till området vid Liljeholmskajen. 

Illustration över täckningen av botten i samband med hamnsanering.

Lagerföljd för täckningen. Grafik: Joe Jersak