Steg 1 - Muddringen

Mudderverkets munstycke. Foto.

Det här är mudderverkets munstycke som förs över botten. Foto: Christer Tille, ctfoto

Storstädning av botten

Bottensediment har tagits upp genom sugmuddring, vilket enklast kan liknas vid dammsugning. Ett munstycke förs fram och tillbaka över botten och löst förorenat sediment pumpas upp. På vissa ställen behövde mudderverket ta sig ner fem meter för att få bort allt förorenat sediment, på andra platser var sedimentets tjocklek bara någon decimeter.

– För att ha kontroll över hur mycket sediment som tas upp görs hela tiden mätningar av vattendjupet, berättar projektchefen på Envisan, det belgiska företag som har haft den största entreprenaden under hela hamnsaneringen. Företaget har ansvarat för muddring, avvattning, transporter och deponering.

Mudderverket har sugit upp sedimentet till en pråm som rymmer cirka 1 800 kubikmeter. Efter några timmars muddring var pråmen fullastad och styrde till kajen där anläggningen för avvattning fanns. Pråmen tömdes sedan under sex till åtta timmar, och under den tiden låg mudderverket stilla.

Pråmen gick för egen maskin och hade en besättning på fem personer. Till mätningar och transporter på vattnet använde Envisan en liten bogserbåt.

Mudderverket gick ut klockan sex på morgonen. Ungefär tolv timmar senare var det dags för nästa muddringsomgång. Under ett dygn blev det alltså muddring och tömning av last två gånger. Det innebär att ungefär 3 600 kubikmeter muddermassa togs upp per dygn.

I de områden där sugmuddring inte fungerade användes grävmuddring istället. Då användes en så kallad miljöskopa, som är tät när massorna lyfts upp genom vattnet. Grävmuddring skedde där de förorenade sedimenten var fasta eller om det fanns många hinder på botten.

Efter att projektet är avslutat beräknas spridningen av föroreningar från sedimenten i hamnbassängen minskas med 90 procent.