Vi vill växa

Många händer i luften

Precis som de flesta kommuner vill Oskarshamns kommun växa genom att bli fler invånare. I tider då urbaniseringen är ett faktum och konkurrensen om inflyttare är stor är det viktigare än någonsin att kunna erbjuda välfärd av hög kvalitet tillsammans med en attraktiv plats att arbeta och bo på.  År 2017 antogs vår vision om att vi ska vara 30 000 invånare år 2030.

Vår vision

"Hållbara Oskarshamn – ett internationellt energicentrum och en kommun med hög livskvalitet och tillväxt."

År 2030 är vi 30 000 invånare. I Oskarshamns kommun finns attraktiva boenden och en omgivning som är god att växa upp, leva och åldras i. Här finns mötesplatser och möjligheter för att lära av varandra och påverka sin vardag. Vi har utbildning av hög kvalitet och aktiviteter, kultur och fritid för alla.

Kommunen är en viktig del i Kalmarsundsregionen och dess gemensamma arbets- och bostadsmarknad. Vi har goda kommunikationer inom kommunen och med omvärlden.

Med vårt starka näringsliv är vi en motor i regionen. Här råder en positiv företagar- och utvecklingsanda som skapar jobb. I samarbete med näringsliv, universitet och högskolor främjar vi kunskap och innovation. Oskarshamns kommun är ett internationellt erkänt energicentrum där världsunik forskning bedrivs.

Vi bevarar och gör våra kulturmiljöer och vår natur tillgänglig för invånare och besökare. Landsbygd och stad stärker varandra och vi satsar på upplevelser och turism i hela kommunen. Oskarshamns stad har en levande stadskärna med en bredd av handel, kultur och service.

Vi har ett hållbart samhälle som präglas av trygghet, tillit och tolerans – så skapar vi en kommun med trivsel och delaktighet under hela livet.

Tillväxtstrategi

Kopplat till kommunens vision pågår ett arbete med att ta fram en hållbar tillväxtstrategi som ska vara vägledande i kommunens tillväxt- och utvecklingsarbete.

Genom ett omfattande insamlingsarbete och tematiska dialogmöten med ett stort antal utvalda målgrupper är målsättningen att strategin ska vara väl förankrad i såväl invånares, näringslivets och kommunens behov. Ett arbete med att sammanställa vad som kommit fram i dialogerna och en prioritering kopplat till reella möjligheter och politiska ambitioner kommer att leda till en strategi som också kommer att innehålla handlingsplaner som ska följas upp och uppdateras löpande.

Den kommande strategin ska också synkroniseras med kommunens kommande översiktsplan, som är ett viktigt övergripande och styrande dokument för kommunens utveckling.

Under åren 2018–2020 drev Oskarshamns kommun projektet Omställning till tillväxt med extern finansiering av Tillväxtverket. Syftet med projektet var att identifiera styrkeområden och tillväxtfaktorer för kommunen. En rad analyser gjordes inom ramen för projektet och kommer att vara ett bidrag till kommunens tillväxtarbete.

Arbetet med att ta fram en tillväxtstrategi hålls ihop av Mats Johansson som är förvaltningschef på Tillväxt- och näringslivskontoret.

Attraktiva boendemiljöer

För att göra plats för fler invånare har Oskarshamn de senaste åren välkomnat flera bostadsprojekt, både genom privata aktörers satsningar och genom det kommunala bostadsbolaget Byggebo. Flera nya bostadsprojekt finns nu färdigställda och flera är planerade. 

För den som är intresserad av att bygga så kan vi erbjuda tomter i attraktiva områden och vi planerar för fler tomter.

I takt med att vi erbjuder och förbereder flera nya och attraktiva boendemiljöer så planerar vi också för en utökad kapacitet i vår kommunala service.

Här hittar du kontaktvägar till Oskarshamns fastighetsägare som erbjuder lägenheter. Du kan också besöka facebookgruppen Lägenheter i Oskarshamn.

Jobba i Oskarshamn

Oskarshamn räknas som jobbmotor i länet. Vi är en av Sveriges största inpendlingskommuner då ungefär 3 500 personer pendlar till Oskarshamn för att arbeta. Genom ett starkt näringsliv med både stora och små företag erbjuder näringslivet attraktiva arbeten och karriärmöjligheter. Oskarshamn är en del i en större arbetsmarknad och vår arbetsmarknadsregion erbjuder ett varierat utbud av olika yrken. För att göra det enkelt för dig så samarbetar vi med varandra över kommungränserna.

Är du intresserad av att söka nya utmaningar och arbete? Läs mer om möjligheter på flyttahit.nu.

Arbetsförmedlingen har skapat en tjänst som ger dig en rekommendation hur du kan gå till väga i din rekrytering beroende på vilken kompetens du söker och var någonstans. 

Etablera företaget här

Vi har en vision om ett näringsliv som växer. Vi hjälper därför gärna till och visar vilka möjligheter som en etablering i vår kommun kan betyda. Det senaste året har flera företag valt att etablera sig i Oskarshamn, vilket vi är väldigt stolta över!

Välkommen att höra av dig med en intresseanmälan eller om du har frågor. Vi hjälper gärna till med att hitta mark och lokaler och kan också hjälpa till med frågor som rör arbetskraft, tillstånd av olika slag och andra frågor som kommer upp i och med en etablering. Mer om etablering av företag.

Vår målsättning är att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Oskarshamn.

Kontakta oss
Mats Johansson
Förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen
Tfn: 0491-880 00
Johanna Wihl
Näringslivschef
Tfn: 0491-880 00