Tillstånd och tillsyn

Som företagare och och verksamhetsutövare finns det tillstånd och regler som berör din verksamhet. Här hittar du information om de vanligast förekommande områdena där kommunen ansvarar för tillsyn och tillstånd.

Avfall och återvinning – Som verksamhetsutövare ska man ha kunskap om det avfall som uppstår i den egna verksamheten. Verksamheter och företag skapar ofta både hushållsavfall och verksamhetsavfall. Hushållsavfallet ska lämnas till Kretslopp Sydost som har hand om insamling, behandling och deponering av hushållsavfall i Oskarshamns kommun.

Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag. Det är du som bedriver verksamheten där avfallet uppkommer som ska se till att det hanteras på ett, ur hälso- och miljömässigt, godtagbart sätt. Avfall får endast transporteras yrkesmässigt av den som har tillstånd. Detta gäller både avfall och farligt avfall. Tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Brandskydd - Information om hur du som företagare och verksamhetsutövare förebygger och förhindrar en brand samt hur du begränsar skador till följd av en brand. Vilka lagar och regler som gäller med mera.

Bygglov och övriga tillstånd – information om vad som gäller och vilka tillstånd krävs vid byggandet av en ny byggnad eller anläggning, tillbyggnad, rivning, riktlinjer för uteserveringar med mera.

Livsmedel - Information om vad som krävs för att starta och bedriva livsmedelsverksamhet, försäljning av tobaksvaror, försäljning av läkemedel, försäljning och servering av folköl med mera.

Miljö- och hälsoskydd – Information om förorenade områden, solarieverksamhet, hygienisk behandling, miljöfarlig verksamhet som exemeplvis biltvätt, tillsyn av ej anmälningspliktiga verksamheter med mera.

Serveringstillstånd – Information om vad som gäller och vilka tillstånd som krävs för att få servera alkoholhaltiga drycker.

Alla våra e-tjänster och blanketter finns samlade under Mina sidor.

Kontakta oss
Johanna Wihl
Näringslivschef
Tfn: 0491-880 00