Kommunala rådet för tillgänglighet

Rådet för tillgänglighet tillhör kommunstyrelsen, enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-12-08, § 199.

I rådet träffas företrädare för handikapporganisationerna, kommunstyrelsen och nämnder för diskussion, samråd och ömsesidig information. Rådet är en referensgrupp  för att få kunskap och kompetens inom området. Referensgruppen har ingen formell beslutanderätt.

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av olika samhällsinsatsers utformning och organisation. Kommunen ska hämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning.

Funktionsnedsattas representanter har i rådet möjlighet att ge förslag till förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till anpassningar av det serviceutbud som berör funktionsnedsattas möjligheter till en god livskvalitet.

Rådets ordförande föreslår dagordning och bereder ärenden till rådets sammanträden. Ledamot av rådet ska senast 14 dagar innan sammanträdet ha anmält ärenden till sekreteraren. Rådet ska sammanträda fem gånger per år. Vid sammanträden förs minnesanteckningar.

Sammansättning

Kommunstyrelsen har utsett Lucas Lodge (M) till ordförande.

Nuvarande ledamöter:

  • Astma-och allergiförbundet: Inger Bergstrand
  • Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet (DHR): Bo Malm
  • Diabetesföreningen: Christina Löfqvist
  • Hjärta och Lungor (HL): Arne Nilsson
  • Hörsel (HRF): Alf Holmberg
  • För barn, unga, vuxna med utvecklingsstörning (FUB): Annethe Malmström
  • Personskadeförbundet: Christina Karlsson
  • Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU): Anna-Lena Gustavsson Modig
  • Synskadades riksförbund (SRF):  Annelie Mållberg

Sekreterare i rådet är Linn Helmner, kommunstyrelsens kansli
Tjänsteperson i rådet är Sara Olsson, kommunstyrelseförvaltningen.

Kontakta oss
Lucas Lodge
Ordförande kommunala rådet för tillgänglighet
Tfn: 0491-76 47 50
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Linn Helmner
Sekreterare kommunala rådet för tillgänglighet
Tfn: 0491-880 00