Internationella frågor och vänorter/partnerskap

"Oskarshamn- ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med livskvalitet" (Vision)

1. Rapportörer i internationella frågor

Kommunstyrelsen har utsett rapportörer i internationella frågor. Det är förtroendevalda i styrelsen som är rapportörer. Den här mandatperioden är Mathias R Karlsson (S) och Richard Karlsson (M) utsedda som rapportörer. Rapportörerna har ett särskilt ansvar för att bevaka utvecklingen inom sitt ansvarsområde. För berörda tjänstemän kan rapportörerna vara ett bollplank när olika utredningsuppdrag eller remisser inom ansvarsområdet ska behandlas.

Kunskapen om kommunens internationella engagemang och möjligheten att få fler engagerade i de internationella frågorna kan öka genom att de hör till arbetsutskottets och kommunstyrelsens ansvarsområden.

2. Kontaktperson i internationella frågor

Marknadschef Ted Lindquist, strategi- och näringslivsenheten, telefon 0491-764286 0491-764286.

3. EU- samordnare

EU- samordnare är Eva Hjälmered, Nova, telefon 0491 - 764292.

4. Internationell strategi

Genom internationella aktiviteter och kontakter samt utveckling av partnerskap och vänortskontakter ska Oskarshamns kommuns attraktionskraft och tillväxt öka och leda till en positiv utveckling för kommunen.
Oskarshamns kommun ska verka för internationella kontakter och aktiviteter. Genom att tillvarata den potential som finns i att arbeta internationellt på ett öppet och effektivt sätt kan Oskarshamns kommun utvecklas. Kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen ska inom sin ordinarie verksamhet delta i det internationella arbetet och internationella frågor ska ingå som en integrerad och naturlig del i de olika förvaltningarnas verksamhet.

Internationell strategi

5. Union of the Baltic Cities (UBC)

Syftar till att skapa ett kontaktnät mellan städerna runt Östersjön. UBC har drygt 100 medlemmar. UBC har ett representationskontor i Bryssel sedan oktober 2006.

UBC har sedan 2015 sju kommissioner:

- Planning cities – arbetar med att planera för hållbara, inkluderande, attraktiva och blomstrande städer.

- Sustainable cities – arbetar med miljö, energi och smart stadsrörlighet.
- Safe cities – arbetar med civila skydds- och säkerhetsfrågor.
- Youthful cities - arbetar med att lyfta fram frågor och intressen för ungdomar.
- Smart and prospering cities – arbetar med näringslivsutveckling, sysselsättning, medskapande för forskare och universitet, upphandlingsprocesser, länk mellan utbildningsanordnare och arbetsmarknaden etc.
- Cultural cities – arbetar med frågor kopplade till attraktivitet, kreativitet och kulturarv, såsom maritima arv.
- Inclusive and healthy cities – arbetar med frågor inom hälsovård och nya lösningar, inkluderande, mångfald, jämställdhet och sunda vanor (bl a sport).

6. Vänorter

Oskarshamns kommun har fem vänorter. Tre av dessa ligger i Norden: Korsholm i Finland, Mandal i Norge och Middelfart i Danmark.

7. Nordiskt vänortsutbyte

Det nordiska vänortsutbytet har pågått sedan slutet på 1940- talet. 2003 träffades en avsiktsförklaring om det framtida utbytet. Det finns nu anledning att ytterligare utveckla vänortssamarbetet. Hur detta ska gå till diskuterade vänorterna vid ett möte i Oskarshamn i maj 2014.

8. Pärnu, Estland

Pärnu stad i Estland är den fjärde vänorten och ligger på andra sidan Östersjön. Kommunen har ett avtal med Pärnu sedan 1989. Vänortsavtalet skrevs om år 2000.

9. Ray Nkonyeni Municipality f d Hibiscus Coast Municipality, Sydafrika

Kommunen har sedan 1999 vänortsavtal med Hibiscus Coast i Sydafrika. Under 2015 bytte kommunen namn till Ray Nkonyeni Municipality. Namnet är efter en politisk frihetskämpe från Kwa Zulu Nathal- provinsen.


Avtalet har 2014 förhandlats om till ett vänorts- och partnerskapsavtal. Kommunfullmäktige i respektive kommun har godkänt avtalet. Utbytet grundas på idéella insatser från bland annat Oskarshamns Södra Afrikakommitté (OSAK) och motsvarande organisation i vänortskommunen. Avtalet innehåller även en bilaga om prioriterade projektområden 2014-2018.

Projekten som bedrivs finansieras av Sida. Förstudier och projekt har genomförts inom flera områden: Hiv/Aids-information, administrativ utveckling och IT, trådlöst bredband och erfarenhetsutbyte mellan gymnasieskolor. Under åren 2009-2011 pågick projektet trådlöst bredband och kommunal service samt en förstudie kring ungdomspolitiska frågor. Under åren 2013 - 2015 har kommunen beviljats projektpengar från ICLD för dels ett ungdomsprojekt LYPP (ungdomsenkät), dels ledning och samordning.

 

Kontakta oss

Ted Lindquist
Marknadschef
Tfn: 0491-76 42 86
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn