Internationella frågor och vänorter/partnerskap

Oskarshamn- ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med livskvalitet" (Vision)

1. Internationell strategi

Oskarshamns kommuns internationella strategi utgår från att det internationella arbetet ska ses som ett verktyg för kommunens verksamhetsutveckling och utgå från nyttan för medborgarna samt bidra till att uppnå kommunens Vision 2030. Oskarshamns kommun ska verka för internationella kontakter och aktiviteter. Genom att tillvarata den potential som finns i att arbeta internationellt på ett öppet och effektivt sätt kan Oskarshamns kommun utvecklas. Kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen ska inom sin ordinarie verksamhet delta i det internationella arbetet och internationella frågor ska ingå som en integrerad och naturlig del i verksamheten. Internationellt arbete är en viktig del inom skolans alla stadier.

Föreningar och organisationer ska ha möjligheter att delta i det internationella arbetet. I de internationella kontakterna ska kommunen ta tillvara de ideella krafter som finns och som arbetar internationellt och har kunskaper inom området. Det internationella arbetet ska även utgå från nyttan för medborgarna.

Prioriterade områden för internationella partnerskap är: ungdomsfrågor, omvärldsbevakning, näringsliv, miljö- och klimatfrågor, energi, kultur, turism, landsbygdsutveckling och utvecklingsfrågor samt EU- samarbete.

Det internationella samarbetet omfattar ingångna avtal och partnerskap, men kan även omfatta andra delar av världen där det tjänar kommunens mål och syften. Övergripande prioritering är det geografiska närområdet och folklig förankring. Internationellt arbete bygger på att våra invånare tycker det är bra och ser att kommunen drar nytta av det. Andra internationella relationer kan förekomma även om det inte finns avtal eller motsvarande. Nya partnerskap kan även omfatta EU- kommuner där näringslivet i Oskarshamns kommun har affärsrelationer och där ett kommunalt engagemang kan vara till nytta för utvecklingen av dessa relationer samt där det finns kunskaper och erfarenheter som kan gagna kommunens utveckling inom olika områden.

Internationell strategi

Strategin fastställdes av kommunfullmäktige 2017-10-09, § 127. Strategin ses över för närvarande (juni 2019).

2. Vänorter

Oskarshamns kommun har fem vänorter. Tre av dessa ligger i Norden: Korsholm i Finland, Mandal i Norge och Middelfart i Danmark. De andra två är Pärnu i Estland och Ray Nkonyeni Municipality i Sydafrika.

Nordiskt vänortsutbyte

Det nordiska vänortsutbytet har pågått sedan slutet på 1940- talet. 2014 träffades en avsikts- förklaring om det framtida utbytet. Det finns nu anledning att ytterligare utveckla vänorts- samarbetet. Hur detta ska gå till diskuterade vänorterna vid ett möte i Middelfart i september 2018.

Kommunerna beslutade då att gemensamt se över vänortssamarbetet inför framtiden och ett beslut om inriktningen kommer att tas under 2019 eller vid nästa vänortsmöte 2020.

Pärnu, Estland

Pärnu stad i Estland är den fjärde vänorten och ligger på andra sidan Östersjön. Kommunen har ett avtal med Pärnu sedan 1989. Vänortsavtalet skrevs om år 2000. Ett nytt partnerskapsavtal gäller sedan 2018.

Ray Nkonyeni Municipality, Sydafrika

Kommunen har sedan 1999 vänortsavtal med Hibiscus Coast Municipality i Sydafrika. Under 2015 bytte kommunen namn till Ray Nkonyeni Municipality. Namnet är efter en politisk frihetskämpe från Kwa Zulu Nathal- provinsen.

Avtalet har 2014 förhandlats om till ett femårigt vänorts- och partnerskapsavtal. Kommunfullmäktige i respektive kommun har godkänt avtalet. Utbytet grundas på ideella insatser från bland annat Oskarshamns Södra Afrikakommitté (OSAK) och motsvarande organisation i vänortskommunen.

Projekten som bedrivs finansieras av Sida. Förstudier och projekt har genomförts inom flera områden: Hiv/Aids-information, administrativ utveckling och IT, trådlöst bredband och erfarenhetsutbyte mellan gymnasieskolor. Under åren 2009-2011 pågick projektet trådlöst bredband och kommunal service samt en förstudie kring ungdomspolitiska frågor. Under åren 2013 - 2015 har kommunen beviljats projektpengar från ICLD för dels ett ungdomsprojekt Local  Youth Policy Program (LYPP ), dels ledning och samordning. LYPP är att jämföra med det svenska LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

3. Internationellt kommunalt kärnkraftssamarbete

Förhållandet att Oskarshamns kommun har kärntekniskt verksamhet medför internationella kontakter. Genom det svenska nätverket Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO) är de fem svenska kärntekniska kommunerna representerade i det europeiska nätverket för kärntekniska kommuner GMF (Group of Municipalities with Nuclear Facilities). Dessutom finns ett särskilt undernätverk till GMF för europeiska kommuner med kärnavfallsanläggningar , ENWD.