Oskarshamns kommuns information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Omvärlden är orolig och många människor flyr just nu sina hem på grund av kriget i Ukraina. Oskarshamns kommun följer utvecklingen i Ukraina noga och agerar utifrån myndigheternas lägesbilder, råd och rekommendationer.

Oskarshamns kommun har samlats i interna möten såväl som länsgemensamma och nationella för att gå igenom eventuella samverkansbehov och kommunikationsinsatser. Oskarshamns kommun förbereder för effekter som världsläget kan ha på våra verksamheter och vår kommun.

På den här sidan samlar vi all information om vad Oskarshamns kommun gör kopplat till situationen i Ukraina, men även relevanta länkar om omvärldsläget och information om hur du kan bidra och för att få stöd med att hantera stress och oro. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Mottagande av flyktingar från Ukraina

Den största frågan just nu är mottagandet av flyktingar med allt vad det innebär; en plats att bo på, stöd, skola och mat. Vi vet inte hur många flyktingar som kommer att komma till Oskarshamn men behöver de vår hjälp så kommer Oskarshamn att vara redo.

För att förbereda sig för en eventuell flyktingvåg har Oskarshamns kommun satt samman en grupp som ska samordna de interna förberedelserna. Än så länge är det osäkert i vilken omfattning människor kommer att söka sig till Sverige och Oskarshamn.

Detta har vi gjort

 • Har beredskap i organisationen för att ta emot flyktingar
 • Förbereder och planerar i verksamheterna genom att se över vad vi behöver göra
 • Anmält två kommunala fastigheter som möjliga evakueringsbostäder, efter upprop från länsstyrelsen
 • Har kontakt med fastighetsägare i kommunen
 • Samlar ledningen i särskilda möten och deltar i regionala och nationella samverkansmöten och informationsmöten
 • Samlat frivilligorganisationer för samtal om hur vi kan arbeta tillsammans för att hjälpa människor och förbereder ett gemensamt arbete för att samla in saker som behövs

Information till ukrainska flyktingar i Sverige

Migrationsverket har samlat information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Infor­ma­tion med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina (Migrationsverkets webbplats)

Infor­ma­tion regar­ding the situ­a­tion in Ukraine (the Swedish Migration Agency's website)

Informationsverige.se

Як функціонує Швеція? – На сайті, informationsverige.se, пояснюється як шведське суспільство працює. Про життя у Швеції, охорону здоров’я тощо.

Så ansöker du om skydd enligt massflyktsdirektivet

Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Du kan registrera din ansökan direkt via e-tjänst på Migrationsverkets webbplats eller genom att besöka Migrationsverket personligen. 

Du som ansöker i e-tjänsten och har ordnat ditt boende på egen hand behöver inte besöka Migrationsverket förrän efter att de fattat beslut. Du som behöver hjälp med boende måste besöka Migrationsverket personligen, men Migrationsverket vill gärna att du gör en ansökan i e-tjänsten innan du kommer så kan de hjälpa dig fortare.

Mer information om vem som omfattas av massflyktsdirektivet och hur du gör för att ansöka

Apply for protection under the Temporary Protection Directive

If you have fled the war in Ukraine, you may be entitled to a residence permit with temporary protection in Sweden under the EU’s Temporary Protection Directive. You can register your application online or by visiting the Swedish Migration Agency in person.

If you apply via the e-service and have made your own housing arrangements, you do not need to visit the Swedish Migration Agency until after they have made a decision. If you need the Swedish Migration Agency’s help with housing you must visit them in person. If you submit an application via the e-service before you visit them, they can help you faster when you arrive.

More information about who is covered by the Temporary Protection Directive and how to apply

Flyktingar från Ukraina har rätt till samma hälso- och sjukvård som asylsökande

På 1177.se finns information på engelska om hur du söker vård.

How to seek healthcare

På 1177.se finns även information på ukrainska om covid-19 och vaccination mot covid-19. 

Загальна інформація про covid-19

Kostnadsfri hälsoundersökning

Asyl-och flyktinghälsovården erbjuder en kostnadsfri individuell inledande hälsoundersökning med hälsosamtal och screening avseende smittsamma sjukdomar. Syftet med hälsoundersökning är att hitta smitta, identifiera vårdbehov, vaccinationsstatus och att informera om svensk sjukvård.

Du som ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet hos Migrationsverket blir kontaktad för hälsoundersökning.

Det är bra om du som möter flyktingar berättar om detta och gärna hjälper till med att göra ansökan eller kontakt med asyl- och flyktinghälsovården.

Kontaktuppgifter asyl- och flyktinghälsovården i Kalmar län

Ta in djur till Sverige från Ukraina

Många människor flyr från Ukraina med sina sällskapsdjur. Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Vilka åtgärder som är nödvändiga bedöms från fall till fall.

Mer information hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina (Jordbruksverkets webbplats)

Що буде, коли Bи приїдете з України до Швеції зі своїм домашнім улюбленцем?

Det finns regler för att ta in hästar till Sverige från Ukraina. Om du redan har tagit emot en ukrainsk häst som saknar hälsointyg måste du omedelbart kontakta Jordbruksverket.

Mer information om hästar från Ukraina (Jordbruksverkets webbplats)

Vill du hjälpa till?

Tips på hjälporganisationer dit du kan skänka pengar

UNICEF

Ser till att barnen i Ukraina får skydd.

Till unicef.se

Röda korset

Bidrar med mat, värme och sjukvårdsmaterial på plats.

Till rodakorset.se

UNHCR

Arbetar med andra FN-organ och lokala frivilligorganisationer för att hjälpa människor på plats.

Till sverigeforunhcr.se

Rädda barnen

Rädda barnen är på plats i Ukraina och gör allt de kan för att hjälpa barnen.

Till raddabarnen.se

RFSL

Stödjer hbtqi-organisationer i Ukraina och hjälper till med evakuering av hbtqi-personer i landet.

Till rfsl.se

Läkare utan gränser

Ser till att människor på plats får sjukvård när det behövs.

Till lakareutangranser.se

Reportrar utan gränser

Kämpar för det fria ordet och oberoende journalistik.

Till reportrarutangranser.se

Skänka kläder, hygienartiklar och liknande

Kommunen kan i dagsläget inte ta emot och lagra kläder och annat,  för att senare distribuera det. Vill du skänka kan du vända dig till de ideella organisationer som finns i kommunen.

Ge annat stöd

Andra möjligheter att hjälpa till kan vara genom att volontärarbeta på ideella organisationer med att organisera till exempel klädinsamlingar, delta i språkkafé  eller vara en en så kallad kompis-familj.

Många människor är på flykt från Ukraina just nu och kommunen förbereder tillfälliga boenden för att stötta Migrationsverket.

Vi vet att det också är många privatpersoner som vill hjälpa till. Har du möjlighet att hyra ut ett boende? Då kan du anmäla detta till servicecenter, på telefon 0491-880 00 eller e-post servicecenter@oskarshamn.se. Lämna namn, kontaktuppgifter och detaljer runt boendet, som adress, antal rum, möblerat/inte möblerat med mera.

OBS! Vi vet inte vet om eller i vilken omfattning detta kan komma att behövas. En intresseanmälan innebär inte ett löfte om att få hyra ut en bostad. Vi återkommer med en förfrågan och förutsättningar kring detta, om det blir aktuellt.

Vad gäller om jag tar emot ukrainska medborgare i mitt hem?

Hjälper kommunen till ekonomiskt om jag väljer att ta emot ukrainska medborgare i mitt hem? Kostnader för mat, medicin, el och så vidare.

En person från Ukraina har rätt att vistas 90 dagar i Sverige, men förväntas då kunna svara för sitt eget uppehälle. Det finns alltså inget sådant stöd. Vad gäller medicin och sjukvård så kommer regionerna i Sverige att hantera det. Det ligger i ett beslut fattat av EU den 3 mars.

Tänk på att de som kommer kanske inte kan engelska.

Anmäl dig helst till Migrationsverket: Migrationsverket söker lägenheter till asylsökande

Vad händer efter 90 dagar, har jag ett ansvar att hjälpa dem ner till Malmö för att söka asyl?

Det finns inget sådant ansvar. Ansvaret att göra detta ligger hos den enskilda individen som har kommit hit.

Kan kommunen ställa upp med boende?

Vi arbetar med att ställa i ordning boende för flyktingar. 

Om en person väljer eget boende istället för asylboende – kan de sedan ändra sig och begära hjälp med boende?

Ja, det går bra.

Mer information

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet och sammankallande för Krissamverkan Kalmar län, där alla aktörer i länet deltar, diskuterar behov av åtgärder och får en gemensam bild av händelseutvecklingen.

Länsstyrelsens arbete har fokus på hur angreppet mot Ukraina kan påverka oss i länet, och utgår från våra säkerhetspolitiska mål och är i linje med det som regeringen och andra nationella myndigheter gör.

Besök länsstyrelsens webbplats och läs mer om det regionala arbetet kopplat till Rysslands angrepp på Ukraina. 

Kommunens ansvar

Kommunen kan behöva ta emot flyktingar och möjlighet till mottagande ses över. Framför allt behöver boende förberedas. Samordning med hjälporganisationer, besöksnäring, övriga verksamheter och andra aktörer i länet är också viktigt, för ett bra mottagande.

Utöver det handlar det om att kunna erbjuda tolkar, stödinsatser samt plats för barn på förskola inom 4 månader och för skolbarn och ungdomar inom grundskola, om det blir aktuellt.

Totalt försvar och civilt försvar

Kommunen är en del av totalförsvaret, där vi som kommun ingår i civilt försvar. Vi har vårt geografiska ansvarsområde och ska samordna samhällsviktig verksamhet och garantera att den fungerar. Vi ska leverera kompetenshöjning angående civilt försvar, säkerhetsskydd, krigsorganisationen och bemanning, som hänger ihop med det. Allt för att underlätta för det totala försvaret av nationen.

Läs mer på MSB om totalförsvar och civilt försvar

Läs mer om krishantering på kommunens webbplats

Hur förbereder jag mig?

Med anledning av kriget i Ukraina är det många som börjat fundera på och vidta åtgärder för att vara förberedda på om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället. Att se över din hemberedskap och kunna ordna med vatten, mat och värme för dig själv är ett ansvar hos var och en som har möjlighet. Du kanske också kan hjälpa andra, vid behov.

Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har sammanställt information om detta. På de här sidorna finns flera tips på vad du kan göra:

Det finns absolut inga skäl att hamstra, eller inta, jodtabletter.

 • Jodtabletter är ett läkemedel som kan skydda mot sköldkörtelcancer. De ska bara tas vid en allvarlig kärnkraftsolycka i närområdet om det finns risk för inandning av radioaktiv jod. Länsstyrelsen ger då besked om exakt vilka som behöver ta tabletter, och när.
 • Om det skulle ske en kärnkraftsolycka i exempelvis Ukraina behöver boende i Sverige inte ta jodtabletter. Koncentrationen av radioaktiv jod i luften blir låg på så stora avstånd.

Läs mer hos Strålsäkerhetsmyndigheten som samlat frågor och svar om jodtabletter och radioaktiva ämnen

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har sammanställt information om skyddsrum, var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.

Från vem kommer informationen?

Ett bra sätt att hantera sin oro är att följa händelseutvecklingen och prata med andra om det som händer. Tänk särskilt på barnen och de unga. Hjälp till att förklara vad som händer och gör det utifrån trovärdiga källor. 

Vid en allvarlig händelse är det vanligt att vilseledande information delas. Det kan vara mer förekommande på plattformar som våra unga använder. Det är viktigt att vara källkritisk och inte sprida rykten vidare.

Hjälp för dig som känner dig orolig

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Sveriges kommuner och regioner har samlat information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Det är oroligt i omvärlden just nu och det påverkar oss alla. Våra barn och unga kan känna oro inför läget och du som är vårdnadshavare är extra viktig just nu. Det är också viktigt hur skola och förskola bemöter våra barn och unga. Alla barn är olika och reagerar på krissituationer på olika sätt. De referensramar och tidigare erfarenheter ett barn har spelar stor roll för hur en situation påverkar barnet, och hur du kan bemöta det.

Vad gör skola och förskola?

Så här möter skola och förskola barn och ungas behov utifrån läget i omvärlden:

 • pratar med barn och elever om läget i Ukraina och omvärlden utifrån deras behov
 • är uppmärksam på barnens signaler
 • uppmanar till att vara källkritisk
 • vuxna försöker förmedla lugn och trygghet runt barn och unga

Användbara länkar för dig som är vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare eller du som har annan nära relation med barn och unga är extra viktig just nu. 

Här är några tips på hur du som vuxen kan finnas där för barn och unga:

 • Var påläst. När barnet kommer med frågor eller uppvisar oro är det viktigt att du kan svara med korrekt och aktuell information.
 • Ta del av information tillsammans. Ni kan exempelvis läsa en artikel eller kolla på ett informativt tv-program och prata om det efteråt.
 • Var ärlig, det är omöjligt att ha koll på allt. Men säg då att du ska ta reda på svaret så slipper barnet spekulera eller gå till en annan mindre trovärdig källa.
 • Lyssna in barnets egna tankar och orosmoln och ta signaler på oro på allvar.
 • Visa att du vet om situationen och att du gärna pratar om den.
 • Berätta att barnet kan komma i kontakt med information som inte är sann. Prata om källkritik, utgå från barnets frågor och perspektiv.
 • Inge trygghet genom att understryka att det inte är krig i Sverige, och att myndigheter och experter inte tror att det kommer att bli det heller.
 • Inge hopp till barnet genom att prata om de åtgärder som görs för att situationen ska bli bättre. Till exempel att många länder och organisationer går ihop och samarbetar för att förbättra läget.
 • Ibland kan det bli lite för mycket för barnet. Ta en paus från informationsflödet och gör saker som du vet att barnet mår bra av. Kanske är det att se en film, lyssna på musik eller gå ut och röra på sig.

Nedan länkar vi till olika resurser för att du ska kunna bemöta frågor och behov på bästa sätt.

Om barn och unga känner oro

Länkar om läget i omvärlden samt tips och råd

Här finns flera användbara länkar samlade som kan hjälpa till att förmedla läget i omvärlden och ge dig tips och råd.

Håll dig informerad

Stora händelser i omvärlden kan väcka tankar och ibland även oro. Håll dig informerad om situationen, sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt. Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. 

Läs mer