Tips för nyanlända som vill bo i vår kommun

Oskarshamns kommun ska varje år ta emot ett visst antal anvisade nyanlända som fått uppehållstillstånd. Det är Länstyrelsen och Migrationsverket som beslutar efter diskussioner med kommunen. Hur många det ska bli påverkas av att det finns möjligheter till arbete och utbildning i kommunen. 
Den som är nyanländ kan också välja att bosätta sig i kommunen på eget initiativ. 

1. Skillnad att vara nyanländ som kommunanvisad eller självbosatt när det gäller bostad

När man kommer till kommunen som mottagen eller anvisad nyanländ är det kommunen som ska ordna med bostad enligt det som kallas bosättningslagen - Lag 2016:38.

En självbosatt nyanländ kan inte begära att kommunen ordnar bostad utifrån bosättningslagen. Eftersom man själv valt att flytta till kommunen har man också hela ansvaret för hur man bor.

2. Nyanländ - checklista för att kontakta myndigheter

Vi har sammanställt en webbsida med information om vad du som nyanländ måste göra när du fått uppehållstillstånd och ska bosätta dig i vår kommun. 

Checklista för nyanlända i Oskarshamns kommun.

Du som är anvisad till kommunen som nyanländ kommer att få stöd av etableringsvägledare. 

Checklistan kan fungera som information till volontärer och privatpersoner som ger stöd till nyanlända.

3. Försörjning och ekonomi för alla nyanlända

Alla nyanlända har rätt till etableringsprogram via Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ansvarar för etableringsersättning och bostadsersättning samt bostadsbidrag. Här finns samlad information hos Försäkringskassan för den som fått uppehållstillstånd.

Det är viktigt att direkt kontakta Arbetsförmedling och Försäkringskassan när man bosatt sig i kommunen. Nu är det flera veckors kö för att komma till ett första möte. Etableringsersättning betalas ut i efterskott. Man hamnar i det som brukar kallas "glappet".

4. Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd från kommunen under glappet

Alla har rätt att ansöka om bistånd och försörjningsstöd från kommunen innan ersättningar från Försäkringskassan kommit igång. Men det betyder inte att alla har rätt till att få ekonomiskt bistånd från kommunen - alla ansökningar prövas efter varje individs behov och förutsättningar.

Ekonomiskt bistånd beviljas enligt en riksnorm som du kan läsa mer om på Socialstyrelsens webb. Riksnormen täcker kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alla. Socialstyrelsen om vad du kan få försörjningsstöd för och även vad du inte kan få stöd för. 

Den som fortfarande har LMA-ersättning från Migrationsverket brukar inte ha rätt till att samtidigt få ekonomiskt bistånd från kommunen. Tänk på att LMA-ersättning betalas ut i förskott.

Om du ska ansöka om ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd ska du kontakta  socialförvaltningens enhet för ekonomi och stöd, telefon 0491-76 46 02 eller via besök på Hantverksgatan 70, Oskarshamn.

5. Bostäder

Kommunen har endast skyldighet att ordna med bostad för de nyanlända som anvisats/mottagits i kommunen. Man har ingen skyldighet att hjälpa självbosatta med bostad.

Kommunal hyresgaranti kan ges i vissa fall – efter att man gjort en bedömning av betalningsförmåga. Det innebär att kommunen går i borgen för ett visst antal hyror som en garanti för hyresvärden. Hyresgästen är dock alltid skyldig att betala tillbaka till kommunen i en avbetalningsplan. Kontakta etableringsvägledarna för att se om du kan få kommunal hyresgaranti.

Läs mer om kommunal hyresgaranti

För övrigt gäller att det är ett avtal mellan hyresgäst och hyresvärd enligt lagen om privatuthyrning eller hyreslagen.