Fakta om nyanlända

Fakta och bakgrund

1. Nyanländ - flykting med uppehållstillstånd som fått placering i en kommun

Alla kommuner i Sverige ska ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd enligt bosättningslagen 2016:38. När Migrationsverket anvisar en nyanländ till en särskild kommun har man tagit hänsyn till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. 

Formellt räknas man som nyanländ under 24-36 månader från det att man folkbokförde sig första gången i en kommun efter att man fått uppehållstillstånd.

2. Etableringsvägledare på Arbetsmarknadsenheten ger stöd

Det är etableringsvägledare på kommunens arbetsmarknadsenhet som ansvarar för att ge stöd och råd till den som är nyanländ i vår kommun. 

När du har folkbokfört dig i kommunen kommer du att bjudas in till ett besök hos etableringsvägledarna som finns på Bryggaregatan 1, Oskarshamn. 

OBS! Du måste boka tid för att träffa etableringsvägledarna! Ring och boka tid på telefon 0491–886 45.

3. Oskarshamns kommun behöver fler invånare

Vårt län har haft sjunkande invånarantal under ett långt antal år. Ungdomar flyttar för studier och arbete till storstadsregionerna. Därför säger våra styrande politiker att kommunens mål är att vara 30 000 invånare år 2030. För att nå dit behöver vi klara etableringen av våra invandrade kommuninvånare. Våra nyanlända är människor med olika kompetenser och erfarenheter som blir resurser och tillgångar för vår kommun. Hur kan vi tillsammans göra så att våra nyanlända trivs i kommunen, lär sig svenska, får arbete och blir självförsörjande? 

4. Vår arbetsmarknadsenhet arbetar för nyanländas etablering i vår kommun

Det är kommunens skyldighet att ge stöd till den nyanlände när det gäller bosättning för kommunanvisade (gäller inte självbosatt), skola och förskola för barn, SFI – kurser i svenska för invandrare, samhällsinformation och liknande insatser.

Det finns etableringsvägledare som kan ge praktiskt och konkret stöd under de 24 månader som är etableringsperioden. Målet är att sedan ska den som är nyanländ kunna försörja sig själv, ha ett arbete eller studera.

Kommunen får ersättning från staten för kostnader och insatser.

5. Arbetsförmedlingen samordnar insatser kring etablering för nyanlända

Etableringsplan och etableringsprogram ska göra det lättare för nyanlända att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning i landet. Varje person ska ha en etableringsplan (eller etableringsprogram) anpassad till vars och ens förutsättningar och kompetens. Etableringsprogrammet pågår i sammanlagt 24 månader.

6. Förskola och skola för barn och unga till nyanlända 

Alla barn som vistas i Sverige har rätt till skola. Barn mellan 3–5 år har rätt till högst 15 timmar per vecka i förskola. Detta gäller både de som har fått uppehållstillstånd och de som är asylsökande, på samma sätt som för svenska medborgare.

När barnet ska börja skola ska man göra en kartläggning av den kunskap som barnet har med sig från sitt hemland eller flyktingsituation.

7. Svenska språket genom SFI, svenska för invandrare

Att kunna språket i det land där man bor är en nyckel som öppnar upp dörrar för etablering, arbete, vänner, sociala sammanhang. Den som har fått uppehållstillstånd har rätt till undervisning i svenska via SFI. För närvarande är det minst 10 veckors kö och väntetid för att få plats i SFI-grupp.

8. Fritid - föreningar och organisationer

Föreningar och kontakt med svenskar spelar en stor och viktig roll för att den som är ny i Sverige ska lära sig språket och våra gemensamma värderingar.