Fakta flyktingar och asylsökande i Oskarshamns kommun

1. Oskarshamns kommun och asylsökande - refugees seeking asylum

Oskarshamns kommun is responsible mainly for schooling for children. This is when it concerns refugees seeking asylum at the Migrationsverket.  

The main responsability for these refugees seeking asylum is with Migrationsverket.

Kommunen (the municipality) has responsibilities to make it possible for refugees to access services and amenities offered to inhabitants and visitors in Oskarshamn – libraries, recreation centers and public Swim Centers. Some services are for free and some will charge a fee.

You can find general information about Sweden for newcomers at these websites:

3. Asylsökanden i Oskarshamns kommun

Det fanns ca 150 asylsökande i Oskarshamns kommun 2019-06-01.
Vuxna asylsökande bor i lägenheter som Migrationsverket hyr i bostadsområden i Påskallavik och Kristdala. Det finns inga större asylanläggningar kvar i kommunen sedan mars 2017.

Det är Migrationsverket som har ansvar för alla asylsökande som kommer till Sverige. De som söker asyl har rätt att få sin ansökan prövad. Man har också rätt till boende och ekonomiskt stöd i väntan på beslut om man får uppehållstillstånd eller inte. För närvarande tar det cirka 1 år att få sin asylansökan prövad.

Asylsökande barn har rätt att gå i skolan från det år man fyller 7 år, även innan man fått uppehållstillstånd. Barn mellan 3-5 år kan få gå på förskola högst 15 timmar i veckan.

Innan de nyanlända barnen börjar i vanlig klass i grundskola eller på gymnasium ska de få sina kunskaper kartlagda enligt riktlinjer från Skolverket.

3. Asylboende på anläggningar  och i lägenheter i Oskarshamns

Det bor cirka 150 asylsökande personer inskrivna hos Migrationsverket som bor i lägenheter i Kristdala och Påskallavik, 2019-06-01.

I Oskarshamns kommun har funnits totalt 3 tillfälliga asylboenden med som mest drygt 1200 personer. Sedan slutet av mars 2017 är de avvecklade och personerna har flyttats av Migrationsverket till andra boenden inom landet. De som fått sina asylärenden avgjorda och fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd anvisas till andra kommuner, väntar på att bli anvisade eller självbosatt sig i vår kommun. 

4. Vem är flykting och vem kan söka asyl

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Flykting är den som känner en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse i sitt hemland på grund av:

  • ras
  • nationalitet
  • tillhörighet till en viss samhällsgrupp 
  • på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning
  • kön och sexuella läggning; om den sökande exempelvis är homo- eller bisexuell eller är en transperson

I artikel 14 om FN:s mänskliga rättigheter står det att "Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse"

Det betyder bland annat att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. Det är Migrationsverket som prövar om den sökanden uppfyller kraven för att få asyl i Sverige. Man kan på ett permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd.

5. Ensamkommande barn utan vårdnadshavare

För närvarande bor det inga ensamkommande barn i vår kommun.

Alla barn ska ha en god man som ska bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, söka asyl för barnet, att skolan fungerar och liknande. En god man ska se till att barnet får en bra tid i Sverige direkt när man kommit hit och framöver.

Det tar lika lång tid för barn och unga som för vuxna att få sin rätt till asyl prövad – just nu runt ett års väntan för uppehållstillstånd eller avslag. Ett uppehållstillstånd kan vara tillfälligt för 13 månader, 3 år eller permanent. Om uppehållstillstånd på Migrationsverkets webbplats

6. Kommunens ansvar för asylsökanden

Kommunen har ansvar för att ordna boende för ensamkommande flyktingbarn utan vårdnadshavare. Man har också ansvar för förskola, skola för barn och unga som vistas i kommunen som asylsökande.

Kommunen ska också se till att service, verksamheter och aktiviteter som vänder sig till alla kommunens invånare och besökare blir tillgängliga för asylsökande. Detta gäller till exempel bibliotek, simhall, fritidsanläggningar.

7. Kommunen får ersättning för kostnader

Kommunen får statliga medel för sina insatser för asylsökanden. En del betalas ut enligt så kallad schablon, annat ska kommunen ansöka om - ersättning för barn i förskola eller skola, boende för ensamkommande barn, om man tar emot ett stort antal asylsökande under kort tid, god man för ensamkommande barn och liknande.

Läs mer om statliga ersättningar till kommunerna på Migrationsverkets webbplats.